Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 38

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego na lata 2022-2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje.

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego na lata 2022-2024 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 "Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań" w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną":

a) w lit. B. "W nieleśnych ekosystemach lądowych" lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Ekstensywne

Według

1. Obręb Ochronny Krempna - 32i,j, 63a,b, 65a,b,c,


użytkowanie gruntów

potrzeb

91a,b,c,d, 97c, 66, 67, 104/18.


rolnych w celu


2. Obręb Ochronny Żmigród - 15a,b,c,d,f,g,h,i,


zachowania typowego


68c,f,k,l, 69b,d 120a,b, 131d,f, 133a, 164b, 169a,


krajobrazu


działka nr 443/5

b) w lit. C. "Inne":

- lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Budowa ścieżki wśród koron drzew jako elementu ścieżki przyrodniczej Folusz, podnoszącego jej atrakcyjność

1

Obręb Ochronny Żmigród - 206, 208, 210

- po lp. 15 dodaje się lp. 16 w brzmieniu:

16

Wykonanie remontu nawierzchni ścieżki rowerowej (trasy rowerowej) "Nieznajowa" między "Winnym szlakiem rowerowym" (kolor żółty) a "Szlakiem rowerowym na Styku Kultur" (kolor czerwony), doliną Wisłoki z Nieznajowej do Rostajnego

1

Obręb Ochronny Żmigród - 173b, 294, 296

2) w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową" tabela otrzymuje brzmienie:

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie

55,64 ha

1. Obręb Ochronny Krempna - 12a,b, 32l,m, 206i,j,k,l.

gruntów rolnych w


2. Obręb Ochronny Żmigród -

dotychczasowym


1c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,kx,lx,mx, 5a,b,c, 14a,b,c,d,

użytkowaniu


44c,h,i,j,k,l,m,n,o,p, 68a,b,g 80a,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k,141a,b,c,d,f,g,p, 164a, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f,g,265a,b

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-05
  • Data wejścia w życie: 2022-08-06
  • Data obowiązywania: 2022-08-06

Dzienniki Urzędowe