REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 51

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego na rok 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego na rok 2023 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 "Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań":

a) w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną":

- w lit. A "W ekosystemach leśnych" w tabeli:

- - lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach - zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych

2,54 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów: 131Af, 367kx.

2. Obręb Ochronny Laski, działka nr 138 obręb ewidencyjny Truskawka

7

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach - zabiegi o charakterze czyszczeń późnych

63,60 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos: 185l, 222c, 227a, 253o, 269a, 334r, 334s, 339j, 349s, 349t, 360i, 360hx, 381b, 383ix, 389n, 389w i 400h.

2. Obręb Ochronny Kromnów: 72b, 93g, 144a, 165c, 221b, 275r, 279a, 303b, 303i, 303p, 303r, 304d, 305b, 305j, 305n, 305m, 329p, 329x, 329ax, 329cx, 330c, 330d, 334i, 352j, 353j, 355l, 361i, 362w, 364i, 367fx, 368c, 368dx, 370a, 371h i 373o-373r oraz działka o numerze 50/1 obręb ewidencyjny Wilcze Śladowskie.

3. Obręb Ochronny Laski: 104a, 123a, 173h, 268m, 268n, 268p, 268r, 273i, 273l, 324nx, 325lx, 325px i 340c

- - lp. 36 otrzymuje brzmienie:

36

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

44,06 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos: 333k, 338g, 338h, 338l, 339a, 339k, 339l, 339m, 349s, 349t, 360i, 361j, 362a, 365f, 416ax i 416m oraz działki o numerach:

1) 116/1 i 116/2 obręb ewidencyjny Roztoka;

2) 117 i 119 obręb ewidencyjny Korfowe;

3) 248 obręb ewidencyjny Lasocin.

2. Obręb Ochronny Kromnów: 30b, 31a, 31b, 31f, 31g, 39f, 60a, 60f, 69b, 70a, 22, 72b, 79b, 82b, 82c, 85d, 90a, 229r, 281c, 350y, 351s, 353j, 355l, 364i, 367fx, 368c, 368fx, 368gx, 368kx, 368y, 373a, 373o-373r, 374a i 375f oraz działki numer:

1) 779 obręb ewidencyjny Śladów;

2) 50/1 obręb ewidencyjny Wilcze Śladowskie.

3. Obręb Ochronny Laski: 6c, 6d, 7c, 21Af, 16a, 34b, 131d, 131f, 190b, 197b, 201c, 212n, 247k, 247m, 248c, 255Bb, 260i, 284j, 284l, 284o, 308h, 308x, 309m, 309t, 310i, 310kx, 310mx i 310rx

- w lit. B "W lądowych ekosystemach nieleśnych", w tabeli:

- - lp. 22 i 23 otrzymują brzmienie:

22

Ochrona łąk świeżych, łąk wilgotnych i szuwarów, przez jednokrotne koszenie ręczne i mechaniczne oraz wywóz biomasy w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania, w szczególności: orlika krzykliwego (Clanga pomarina), bociana czarnego (Ciconia nigra), błotniaka stawowego (Circus aeruginosus), gąsiorka (Lanius collurio), w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych POIiŚ "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym"

124,47 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos: 354px, 420d i 402g-402i oraz działki o numerach:

1) 53, 63-65, 73/1 obręb ewidencyjny Józefów;

2) 24/2 obręb ewidencyjny Koszówka;

3) 172/1, 295, 298/1, 300, 301, 304/1, 316/1, 327/1 obręb ewidencyjny Wiejca;

4) część działki numer 153 obręb ewidencyjny Zamość.

2. Obręb Ochronny Kromnów: 287i, 287m, 287n, 289a-289d, 289i, 289k, 289n, 294b, 295g, 295n, 299h, 299i, 300d, 300k, 300n, 300o, 300y, 306b-306d, 325a, 325d, 325h, 326h, 326i, 326k-326m, 328b-328d, 328g, 328i, 329b, 329d, 331h-331l, 336a, 336b, 336d i 336f oraz działki o numerach:

1) 49, 93-96 obręb ewidencyjny Dąbrówka;

2) 21, 23-25, 39, 41/3, 41/5, 42/2, 233, 235, 237/2, 241/1-242/4, 247, 248, 253/2, 253/3, 273, 315, 317, 323, 325-328 i 330/1 obręb ewidencyjny Górki;

3) 10, 11, 25, 26, 61,74/1 i 169 obręb ewidencyjny Nowa Dąbrowa;

4) 4, 16, 17, 18/1, 19, 20, 22-27 28/1, 30-37, 40-42, 44-47, 50- 53, 55-59 i 62 obręb ewidencyjny Sowia Wola;

5) 81/1, 97, 98, 102, 103, 105 i 106 obręb ewidencyjny Sowia Wola Folwarczna;

6) 88-91, 115/2, 115/4, 115/6, 116, 117, 134-137, 140, 141, 146, 149, 151, 154-156, 173/2, 199, 201/1, 205, 206/1, 207/4, 208, 216, 231-233, 235, 236, 242- 246, 250, 253, 256, 258, 259, 268, 271, 273-275, 276/1, 278, 281, 283/1 i 293 obręb ewidencyjny Stara Dąbrowa.

3. Obręb Ochronny Laski: 275l, 275m, 275w, 275bx, 282a, 282j, 284a, 284d, 284f, 294a, 294i, 303x i 304n oraz działki o numerach:

1) 183, 185, 207-210, 213, 215, 216, 225-227, 229, 230, 233-235, 247-249 i 254 obręb ewidencyjny Adamówek;

2) 101 obręb ewidencyjny Janówek;

3) 13, 24, 25, 31-34, 56, 57, 59, 62/2, 86, 90, 91 i 110 obręb ewidencyjny Mariew;

4) 113, 114, 116-118 i 121 obręb ewidencyjny Wólka

- - uchyla się lp. 26

- w lit. E "Inne", w tabeli:

- - dodaje się lp. 37 i 38 w brzmieniu:

37

Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach w celu ochrony gatunkowej żubra ex situ; projekt finansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

55,91 ha

Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach

38

Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę masztów łączności radiotelefonicznej i monitoringu wizyjnego

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

b) w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej", w lit. D "Inne", w tabeli dodaje się lp. 49 w brzmieniu:

49

Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę masztów łączności radiotelefonicznej i monitoringu wizyjnego

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

w z. Małgorzata Golińska

 

 

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-02
  • Data obowiązywania: 2023-12-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA