| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/2011 Rady Powiatu Legnickiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 40 ust. 8 ustawy, z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1. pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 7,00zł

2)przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00zł

2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 5,00zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1)poza terenem zabudowanym - 100.00 zł

2)w terenie zabudowanym - 200,00 zł

3)na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowy - 7,00 zł

b) w terenie zabudowy - 7,00 zł

2)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 7,00 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni w wysokości 10,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/74/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Woj. Doln. Nr 74, poz. 1429)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego

Stanisława Pakos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »