| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/106/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536) Rada Powiatu Kłodzkiego:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kłodzki,

2) formie przeprowadzenia konsultacji - należy przez to rozumieć udostępnienie projektu aktu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, zwanego dalej "BIP" lub ogłoszenie projektu aktu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku lub w środkach masowego przekazu lub przeprowadzenie dyskusji publicznej,

3) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie powiatu działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

4) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kłodzkiego,

5) projekcie aktu - należy przez to rozumieć projekt aktu prawa miejscowego, podlegający konsultacjom,

6) Radzie Powiatu- należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kłodzkiego,

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Kłodzkiego,

8) statucie organizacji - należy przez to rozumieć aktualny statut organizacji, zarejestrowany we właściwym rejestrze, jeżeli przepis szczególny tego wymaga, określający przedmiot działalności organizacji, zgodny z przedmiotem konsultacji,

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 3. 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia, zwanej dalej "radą", polegają na zasięgnięciu jej opinii co do przedłożonego projektu aktu.

2. Zarząd Powiatu przedkłada radzie pisemny projekt aktu wraz z uzasadnieniem.

3. Rada wyraża swoją opinię o projekcie aktu pisemnie w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia i przedkłada ją Zarządowi Powiatu.

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza rezygnację rady z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. 1. Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie w BIP informacji zawierającej w szczególności:

1) projekt aktu wraz z uzasadnieniem,

2) formę przeprowadzenia konsultacji, termin, miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu aktu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może umieścić informcję, o której mowa w ust. 1 w środkach masowego przekazu.

§ 5. 1. Termin składania uwag i wniosków określa Zarząd Powiatu, przy czym nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o wszczęciu procedury konsultacji w BIP. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

2. Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej,

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elekronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.

§ 6. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.

§ 7. 1. Zarząd Powiatu:

1) rozpatruje uwagi i wnioski,

2) sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dołącza się do projektu aktu przedkładanego Radzie Powiatu.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie BIP.

§ 8. Zarząd Powiatu może przeprowadzić konsultacje nad projektem aktu w formie dyskusji publicznej. W takim wypadku tryb określony w § 4 - § 7 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio. Z przebiegu dyskusji sporządza się protokół, który stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania Zarządu Powiatu z przeprowadzonych w tej formie konsultacji.

§ 9. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach przeprowadzonych w oparciu o niniejszą uchwałę.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu.

§ 10. Traci moc uchwała nr VII/97/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.5 ust. 5). Niniejsza uchwała określa sposób oraz formy przeprowadzania konsultacji, w celu wyrażenia opinii w zakresie aktów prawnych dotyczących działalności sektora pozarządowego powiatu kłodzkiego, promując jednocześnie ideę samorządności oraz aktywności obywatelskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 10.17.95) istnieje konieczność ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a takiego zapisu nie ujęto w uchwale nr VII/97/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego


Dariusz Kłonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »