| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 c pkt 1 oraz art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica ustala się odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność obejmuje koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

2) zajęcia artystyczne, rozwijające twórcze uzdolnienia dzieci;

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

4) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

§ 2. 1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 1 ustala się w następujący sposób:

1) za pierwszą, drugą oraz rozpoczętą pierwszą lub drugą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po 0,34 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

2) za każdą następną rozpoczętą godzinę po 0,08 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zakres świadczeń, zasady pobierania i zwrotu opłat za świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.

3. Zmiany w wysokości opłat wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, dyrektor przedszkola wprowadza z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 2 obniża się:

1) o 20 % na drugie dziecko, o 50 % na trzecie i każde następne dziecko będące rodzeństwem uczęszczającym do tego samego przedszkola;

2) proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej dłużej niż 3 dni.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Gadzińska


Uzasadnienie

do uchwały nr X/111/11

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2 września 2011 roku

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich.

Rada Miejska w Świdnicy podjęła 18 czerwca 2010 r. uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich na podstawie przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu: "5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1". Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) zmieniła m. in. brzmienie art. 14 ust.5 na: " 5. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez: 1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2; 2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.". Ponadto art. 2 cyt. wyżej ustawy stanowi, że dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy w brzmieniu sprzed 5 sierpnia 2010 r., zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych w znowelizowanym brzmieniu art. 14 ust. 5 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r. Zaproponowana w niniejszej uchwale wysokość opłat za świadczenia nie ulega zmianie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »