| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA"

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i?trybu udzielania ulg w?spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w?przypadkach, w?których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i?osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 2 i art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Bzura” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób, i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Międzygminnemu „Bzura”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach - oznacza to należność główną oraz należności uboczne, tj. odsetki ustawowe i koszty dochodzenia tych należności;

2) uldze - oznacza to umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności;

3) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

4) wierzycielu - rozumie się przez to Związek Międzygminny „Bzura”;

5) przepisach dotyczących pomocy publicznej - rozumie się przez to odpowiednio przepisy: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy, rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Związkowi Międzygminnemu „Bzura”, mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, jeżeli podstawy udzielenia wymienionych ulg potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku dłużnika.

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika;

2) sprecyzowane żądania;

3) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. W przypadku stwierdzenia, iż na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów na podstawie których będzie można dokonać oceny istnienia lub nieistnienia wymienionych przesłanek.

5. Nie przedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których przedłożenia dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, załącza ponadto:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis oraz sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Formularz stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

7. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, załącza ponadto:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.

8. W sytuacji niezałączenia do wniosku o udzielenie ulgi dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub ust. 7 organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

9. Nieuzupełnienie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których uzupełniania dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające  Związkowi Międzygminnemu „Bzura” , mogą być z urzędu umarzane, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadkach o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 5 uchwały udzielenie ulgi może stanowić pomoc de minimis.

3. W przypadku ulg udzielanych z urzędu na podstawie ust. 1 pkt 5, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 7 niniejszej uchwały - jeżeli dłużnik jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

4. Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do przedłożenia których dłużnik został wezwany powoduje, że ulga z urzędu nie może zostać udzielona.

§ 5. 1. W przypadkach o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 5 uchwały udzielenie ulgi może stanowić pomoc de minimis. Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

2. Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 6. 1. Uprawnionym do stosowania ulg jest Zarząd Związku Międzygminnego „Bzura”.

2. Umorzenie całości należności głównej pociąga za sobą umorzenie całych należności ubocznych.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, umorzeniu w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

4. Umorzenie należności ubocznej w całości lub w części może nastąpić w przypadku spłaconej należności głównej w całości.

5. Od należności głównej, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, w tym z odsetkami, o których mowa w ust. 4.

§ 7. 1. Udzielenie ulgi następuje:

1) z urzędu - w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela,

2) na wniosek dłużnika - w drodze pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia


Cezary Dzierżek


Uzasadnienie

do Uchwały Nr I/10/2015

ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BZURA”

z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

Z kolei na podstawie art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. A przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do związków gmin i powiatów (art. 4 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »