| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Wodzierady

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Wodzierady do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pabianicach, ul. Cicha nr 24

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej, Uchwały Nr III/29/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wodzierady porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Pabianice realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Wodzierady do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach zawarte pomiędzy: Miastem Pabianice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Grzegorza Mackiewicza a Gminą Wodzierady, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wodzierady - Panią Renatę Szafrańską.

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typ AB) w Pabianicach jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym przeznaczonym dla mieszkańców Miasta Pabianice.

2. Do ośrodka wsparcia mogą być kierowani również mieszkańcy spoza Miasta Pabianice, na zasadach określonych niniejszym porozumieniem.

§ 2. 1. Warunkiem skierowania mieszkańców spoza Miasta Pabianice jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez Środowiskowy Dom Samopomocy, że Dom dysponuje wolnym miejscem. To samo dotyczy przedłużenia czasookresu przyznania świadczenia.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, przesyła rodzinny wywiad środowiskowy do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach wraz z dokumentami:

1) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;

2) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazania w uczestnictwie w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada;

3) dokumenty ustalające sytuację materialną i rodzinną, na podstawie której będzie można naliczyć odpłatność za pobyt w ŚDS.

3. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Pabianicach i w sprawie opłaty za korzystanie z usług ŚDS wydaje Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

§ 3. Miasto Pabianice nie zapewnia mieszkańcom Gminy Wodzierady transportu do ŚDS.

§ 4. Wykonanie Porozumienia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach oraz Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163) oraz wydane na podstawie w/w ustawy przepisy wykonawcze.

Prezydent Miasta Pabianic


Grzegorz Mackiewicz

Wójt


Renata Szafrańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »