Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1065

Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 27 grudnia 2011r.

Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 82.078.603,73 zł, w tym:

1)dochody bieżące w kwocie 74.562.379,21 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 7.516.224,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 79.474.498,73 zł, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie 60.048.628,73 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 19.425.870 zł (z tego inwestycyjne 19.413.739 zł)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.604.105 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody budżetu 4.500.000 zł

3. Rozchody budżetu 7.104.105 zł

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.000 zł

- z tytulu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 79.395 zł.

2. Rezerwa celowa - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 147.900,- zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1)Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu z tytułu dopłaty do kosztów eksploatacji budynków będących w zasobach komunalnych gminy

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1)Przedszkola Niepublicznego "Tygrysek" w Błoniu

2)Niepublicznego Przedszkola Językowego w Błoniu

3)Centrum Kultury w Błoniu

4)Biblioteki Publicznej Gminy Błonie

5)Niepubliczny Żłobek "Pod Bocianem" z siedzibą w Błoniu

6)Julia Janowska Przedszkole Montessori Stare Faszczyce Gmina Błonie

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 377.196 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 377.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących włącznie ze zmianą planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/11
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/114/11
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2

Załącznik Nr 2a
Zalacznik3.pdf

zał 2a

Załącznik 2b
Zalacznik4.pdf

zał 2b

Załącznik Nr 3
Zalacznik5.pdf

zał 3

Załącznik Nr 4
Zalacznik6.pdf

zał 4

Załącznik Nr 5
Zalacznik7.pdf

zał 5

Załącznik Nr 6
Zalacznik8.pdf

zał 6

Załącznik Nr 7
Zalacznik9.pdf

zał 7

Załącznik Nr 8
Zalacznik10.pdf

zał 8

Załącznik Nr 9
Zalacznik11.pdf

zał 9

Załącznik Nr 10
Zalacznik12.pdf

zał 10

Załącznik Nr 11
Zalacznik13.pdf

zał 11

Załącznik Nr 12
Zalacznik14.pdf

zał 12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe