Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Dochody majątkowe
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotęo kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

1 055 771,82

67 940,00
12 940,00

12 940,0055 000,00
55 000,00

987 831,82
987 831,82

226 000,00
761 831,82

Zwiększa się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
§ 0920 Pozostałe odsetki

Dział 750 Administracja publiczna
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
§ 0920 Pozostałe odsetki

Dział 758 Różne rozliczenia
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 926 Kultura fizyczna
§ 0830 Wpływy z usług
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę


o kwotę

o kwotę
o kwotęo kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

741 563,82

741 563,82
25 012,00
12,00
25 000,00

13 300,00

5 600,007 200,00
500,00

2 829,23
22,302 754,61
2,32


50,00

10,00
10,00677 670,00

6 050,00
1 700,00

550 000,00
106 000,00
2 750,00
11 040,00
130,00

3 314,64
3 314,64

9 310,00
300,003 735,00
4 400,00
875,00

5 824,85
148,00
5 676,85

4 000,00
500,00
3 500,00

293,10
250,00
43,10

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki majątkowe
Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym: obsługa długu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotęo kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

321 881,00

12 940,00
12 940,00
12 940,00
12 940,00

5 105,00
5 105,00
4 105,00
1 000,00

1 000,00300 000,00

300 000,00
300 000,00
300 000,00

3 836,00
3 836,00
3 836,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki
Wydatki bieżące
w tym: dotacja na zadania bieżące
Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Wydatki bieżące

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

7 673,00

1 632,00
1 632,00
1 632,00
1 632,00


3 836,00
3 748,00
3 748,00
88,00
88,00

2 205,00
2 205,00
2 205,00
2 205,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe