| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 14/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2013 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 163 poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) oraz art. 22 ust. 2, ust. 5 ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240),zarządza się co następuje:

§ 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski określa zasady i tryb postępowania w zakresie składania ofert przez podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz.1240).

§ 2. Finansowanie zadań przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego odbywać się będzie na podstawie dofinansowania przez wojewodów w ramach dotacji celowej przyznanych z części budżetu państwa, której są dysponentami.

§ 3. Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2013 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stanowi Załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzór umowy dotacji na realizację zadań ratownictwa wodnego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiemu.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia publikacji.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 7 lutego 2013 r.

Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2013 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Podstawy prawne finansowania zadań z zakresu ratownictwa wodnego:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240);

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) pod warunkiem prowadzenia działalności statutowej w zakresie ratownictwa wodnego, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Dotacja dla wyżej wskazanych podmiotów może być udzielona na następujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenia dokumentacji wypadków.

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od złożenia przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego oferty realizacji zadania w 2013 r.

5. Oferta powinna być zgodna z wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

6. Oferty realizacji zadania przez podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego będą przyjmowane do 10 kwietnia 2013 r. godz. 15.00 w Kancelarii Ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Budynek B (wejście od ulicy Konarskiego), I piętro pokój nr 12.

7. W sprawie przyznania dotacji celowej dla "podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego" rozstrzyga Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

8. Wojewoda przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia, czy złożona oferta jest zgodna z wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu MPiPS wskazanym w pkt 5 niniejszego dokumentu,

b) ocenia, czy podmiot który złożył ofertę spełnia warunek wskazany w pkt 2 niniejszego dokumentu,

c) ocenia, czy podmiot złożył ofertę w terminie wskazanym w pkt 6 niniejszego dokumentu,

d) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego,

e) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

f) ocenia proponowaną jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizował zadanie,

g) uwzględnia udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

h) uwzględnia wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

i) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Oferty nie spełniające warunków wskazanych w pkt 8 pod literą "a", "b" i "c" podlegają odrzuceniu.

10. Przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.

11. Dotacja wypłacana będzie w transzach miesięcznych zgodnie z harmonogramem wydatków, przedstawionym przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego i zaakceptowanym przez Wojewodę. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego obowiązany jest przedstawić Wojewodzie roczny harmonogram wydatków w ujęciu miesięcznym.

12. Wojewoda jako zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego,

b) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2013
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 7 lutego 2013 r.

Wzór umowy dotacji
UMOWA DOTACJI NR /2013

zawarta dnia …….. 2013 roku w Bydgoszczy pomiędzy :

…………………………………………………………………………………………………....................

reprezentowanym przez :……………………………………………………………………….....................

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym………………………………………………………......................

zwanym w dalszej części umowy "podmiotem uprawnionym do wykonania ratownictwa wodnego"

a

Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, Panią Ewą Mes,

zwaną w treści Umowy "Wojewodą".

na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25)

o następującej treści:

§ 1. Umowa określa zasady i tryb przekazywania oraz rozliczania dotacji celowej w związku z realizacją zadań ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 2. W ramach niniejszej umowy Wojewoda zobowiązuje się przekazać "podmiotowi uprawnionemu do wykonania ratownictwa wodnego" dotację celową , o której mowa w § 1 z przeznaczeniem na finansowanie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zadań ratownictwa wodnego.

§ 3. 1. Na realizację zadań określonych w § 2 Wojewoda przekaże "podmiotowi uprawnionemu do wykonania ratownictwa wodnego" dotację celową w kwocie ……………….słownie: ………...........

2. Dotacja przekazywana będzie przez Wojewodę w transzach miesięcznych, zgodnie z rocznym harmonogramem wydatków przedstawionym przez "podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego" i zaakceptowanym przez Wojewodę, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków wykonywanych z tych zadań.

§ 4. Dotacja zostanie przekazana na rachunek……………………………………………………...............

§ 5. "Podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego" zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał oraz na warunkach określonych w umowie.

§ 6. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2013 roku.

§ 7. Przyznana dotacja celowa, o której mowa w § 2 w części nie wykorzystanej do 31 grudnia 2013 roku, podlega zwrotowi w terminie do 15 stycznia 2014 roku na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr………………………………………………………….....................................................

§ 8. 1. Wojewoda uprawniony jest do kontroli wykonania zadania, na które przeznaczona jest dotacja celowa.

2. Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji umowy.

3. W ramach kontroli upoważnieni na piśmie pracownicy Wojewody mogą badać dokumenty mające znaczenie dla prawidłowości wykonania zadania, a także żądać wyjaśnień i informacji.

4. Kontrola prowadzona jest w godzinach pracy podmiotu uprawnionego do wykonania ratownictwa wodnego, w obecności upoważnionego przedstawiciela ……………………………….

§ 9. "Podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego" zobowiązany jest w terminie do 31 grudnia 2013 r. przekazać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informację o wysokości otrzymanych w roku 2013 r. dotacji , celu na jaki zostały one udzielone oraz podmiocie, który ich udzielił.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie znajdują w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

2) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240).

§ 11. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony "podmiotu uprawnionego do wykonania ratownictwa wodnego" jest; ……………………………….- stanowisko/

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wojewody jest Pan Lech Wesołowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

.........……………………………………… .......................…………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »