| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/102/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445[1])) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 41.833.657 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 41.115.657 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 718.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 40.193.657 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.082.629 zł,

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.671.028 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4.111.028 zł,

3. wydatki na obsługę długu 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 293.000 zł,";

4) §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 3.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Maria Wiśniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

371 000,00

118 789,00

489 789,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 000,00

28 000,00

29 000,00

0830

Wpływy z usług

0,00

28 000,00

28 000,00

60095

Pozostała działalność

370 000,00

90 789,00

460 789,00

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0,00

90 789,00

90 789,00

750

Administracja publiczna

438 400,00

- 14 000,00

424 400,00

75020

Starostwa powiatowe

377 500,00

- 14 000,00

363 500,00

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

15 000,00

- 14 000,00

1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 017 400,00

- 8 200,00

3 009 200,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 017 400,00

- 8 200,00

3 009 200,00

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

- 100,00

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 100,00

- 8 100,00

0,00

Razem:

41 737 068,00

96 589,00

41 833 657,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/102/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 884 328,00

- 120 000,00

4 764 328,00

60095

Pozostała działalność

3 318 228,00

- 120 000,00

3 198 228,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 093 228,00

- 120 000,00

2 973 228,00

750

Administracja publiczna

4 885 365,00

96 588,00

4 981 953,00

75020

Starostwa powiatowe

4 466 555,00

96 588,00

4 563 143,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

450 000,00

56 588,00

506 588,00

4580

Pozostałe odsetki

160,00

40 000,00

40 160,00

801

Oświata i wychowanie

15 352 857,00

1,00

15 352 858,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 647 986,00

1,00

1 647 987,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

1,00

1,00

851

Ochrona zdrowia

2 119 000,00

120 000,00

2 239 000,00

85111

Szpitale ogólne

0,00

120 000,00

120 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

120 000,00

120 000,00

852

Pomoc społeczna

4 139 305,00

0,00

4 139 305,00

85204

Rodziny zastępcze

1 618 300,00

0,00

1 618 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

98 000,00

- 1 400,00

96 600,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 050,00

1 400,00

8 450,00

Razem:

40 097 068,00

96 589,00

40 193 657,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 193 228,00

- 120 000,00

3 073 228,00

60095

Pozostała działalność

3 193 228,00

- 120 000,00

3 073 228,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 093 228,00

- 120 000,00

2 973 228,00

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin etap III

674 307,00

4 500,00

678 807,00

Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1 185 371,00

- 547 500,00

637 871,00

Przebudowa mostów nr JNI 01016494 i JNI 01016493 na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń

0,00

423 000,00

423 000,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

120 000,00

120 000,00

85111

Szpitale ogólne

0,00

120 000,00

120 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

120 000,00

120 000,00

zakup aparatu do znieczulenia dla Spółki Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (nowy Blok Operacyjny)

0,00

120 000,00

120 000,00

Razem

4 111 028,00

0,00

4 111 028,00


dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

100 000,00

60095

Pozostała działalność

100 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

851

Ochrona zdrowia

120 000,00

85111

Szpitale ogólne

120 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

120 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

73 000,00

92116

Biblioteki

73 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

73 000,00

Razem:

293 000,00


Uzasadnienie

Dochody :

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan z wpływów z usług świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg o 28.000,00 zł.

W rozdziale 60095 pozostała działalność przyjęto dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie inwestycji - budowa chodnika w kwocie 90.789,00 zł wpłaconej przez wykonawcę zadania zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zmniejszono plan dochodów w paragrafie wpływów budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku o 14.000,00 zł ze względu na niemożność zrealizowania tak wysokiego planu.

W rozdziale 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono plan dochodów w paragrafie wpływów z różnych opłat o 100,00 zł i w paragrafie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 8.100,00 zł ze względu na brak możliwości ich realizacji w bieżącym roku.

Łącznie zmiany w dochodach budżetu zwiększenie 96.589,00 zł.

Wydatki :

W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 120.000,00 zł do rozdziału 85111 szpitale ogólne zabezpieczając potrzeby szpitala związane z koniecznością wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego w niezbędny sprzęt medyczny planując wydatki inwestycyjne w paragrafie 6220.

W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zabezpieczono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększając o 56.588,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafie 4580 pozostałe odsetki o 40.000,00 zł w związku z planowaną ugodą ze firmą SKANSKA .

W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zaplanowano zwrot dotacji w kwocie 1 zł.

W rozdziale 85204 rodziny zastępcze przeniesiono plan wydatków w kwocie 1.400,00 zł z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe na paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki inwestycyjne

Wyodrębniono z zadania "Przebudowa drogi 2115 C Golub-Dobrzyń - Wrocki i 2117 C Cieszyny -Lisewski Młyn" kwotę zł 547.500,00 zł zabezpieczając środki na spłatę zadania realizowanego dodatkowo w roku 2014 przez Firmę Skanska na kwotę 423.000,00 zł oraz przeniesiono plan do rozdziału 85111 szpitale ogólne zabezpieczając kwotę zł 120.000,00 na dotację na zakup aparatu do znieczulenia dla Spółki Szpital Powiatowy ( nowy Blok Operacyjny).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 , poz.1646, z 2014 r. poz. 379 , poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, , poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »