Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/169/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Bakałarzewo za 2009 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach niniejszą uchwałę.
Przewodniczący Rady

Grzegorz Nowikowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe