reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, nr 191, poz.1369, nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, nr 247, poz. 1821, z 2009 r. nr 1, poz. 1, nr 56, poz. 458, nr 67, poz. 572, nr 97, poz. 800, nr 213, poz. 1650) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Traci moc uchwała XXIII/154/09 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 18 grudnia 2009 r., Nr 236, poz. 2893).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tomasz Naruszewicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BAKAŁARZEWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zasady wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych Gminy Bakałarzewo, zwanych dalej "nauczycielami", określają przepisy:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

z późn. zm.), zwanej dalej " Kartą Nauczyciela";

2) ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym...";

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogółnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) zwane dalej "rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego...";

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418), zwanego dalej " rozporządzeniem w sprawie ustalania okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej...",oraz postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem".

WYNAGRODZENIA

§ 2. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród:

a) ze specjalnego funduszu nagród,

b) jubileuszowych;

5) świadczeń pracowniczych:

a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

b) zasiłku na zagospodarowanie,

c) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

d) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 3. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa:

1) wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin:

a) określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

2) sposób obliczania wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa

w art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela (wymiar podwyższony);

3) szczegółowe zasady wynagradzania nauczycieli;

4) wykaz stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

Dodatek za wysługę lat

§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, przy czym dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

2) za dni, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego,

z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela;

3) za dni nieobecności w pracy z powodu choroby oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje:

1) za miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku - jeżeli nabycie prawa nastąpiło w trakcie miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca.

4. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do stażu pracy, będącego podstawą ustalenia stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego... .

Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. W ramach ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego..., przyjmuje się z zastrzeżeniem ust. 3 następujące szczegółowe kryteria przyznawania tego dodatku:

1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych klasyfikacją lub promocją, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami

w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z ich rodzicami,

c) nieodpłatne podejmowanie działań na rzecz wyrównywania braków edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce,

d) nieodpłatne, efektywne prace z uczniem zdolnym,

e) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów;

2) jakość świadczonej pracy:

a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

b) wzbogacanie warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie nowości pedagogicznych i dydaktycznych,

c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń szkolnych,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:

a) aktywny udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, w tym w zakresie organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

b) aktywny udział w realizacji wewnątrz szkolnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c) aktywny udział w realizacji innych statutowych zadań szkoły;

4) warunkiem przyznawania dodatku motywacyjnego jest ponadto posiadanie w ostatnich pięciu lat pozytywnej oceny pracy.

3. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje się ponadto za:

1) osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze szkoły, w tym zwłaszcza za:

a) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkole,

b) udział i osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach w szkole,

c) organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym w ramach środków pozabudżetowych,

d) realizację programów promocji zdrowia, profilaktycznych i reedukacyjnych,

e) współpracę z policją i innymi instytucjami, których statutowym celem jest profilaktyka patologii społecznej wśród młodzieży;

2) realizację zadań w zakresie organizacji i zarządzania szkołą, w tym w szczególności:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

b) efektywne podejmowanie działań menadżerskich oraz celowość i gospodarność

w dysponowaniu posiadanymi i pozyskanymi środkami finansowymi,

c) zapewnienie pełnej obsady kadry pedagogicznej z wymaganymi kwalifikacjami,

d) dbałość o stan techniczny budynków szkolnych, ich zagospodarowanie, estetykę wnętrz i obejścia,

e) terminowość i rzeczowość w załatwianiu spraw wynikających z obowiązków służbowych, w tym sporządzonych sprawozdań statystycznych, informacji

i opracowań,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły;

3) podejmowanie działań na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym, związkami zawodowymi i organami szkoły;

4) umiejętność i predyspozycje w zakresie kierowania zespołem ludzkim, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów a także sprawne i szybkie podejmowanie decyzji.

4. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości nie mniejszej niż 5% rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego

w rozporządzeniu - na 1 etat kalkulacyjny nauczycieli zatrudnionych w szkole bez uwzględnienia godzin ponadwymiarowych.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości:

a) 3% - 10% wynagrodzenia zasadniczego - dla nauczycieli,

b) 4% - 15% wynagrodzenia zasadniczego - dla dyrektora.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesiące

i nie dłuższy niż 1 rok.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając warunki, o których mowa w § 5 ust 2 i 3 a także wysokość posiadanych środków finansowych w danym roku, ustala Dyrektor, a w stosunku do Dyrektora - Wójt.

8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu zdrowotnego, od pierwszego dnia następnego miesiąca, a jeżeli nauczyciel przechodzi na urlop, z pierwszym dniem miesiąca - od tego dnia, aż do końca miesiąca, w którym urlop się kończy.

Dodatek funkcyjny

§ 6. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) wychowawstwo klasy;

3) funkcję opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje:

4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - od tego dnia;

5) w przypadku pełnienia funkcji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - od pierwszego dnia miesiąca po rozpoczęciu stażu przez nauczyciela ubiegającego się o awans:

a) kontynuacji przerwanego stażu,

b) kontynuacji stażu po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

3. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego lub wygasł okres powierzenia stanowiska (pełnienia funkcji).

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, a także w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dodatki funkcyjne przysługują

w stawkach określonych w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

L.p.

Stanowiska kierownicze

Stawki dodatku
funkcyjnego
od - do

1)

Szkoły:
a/ dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
c/ dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej
e/ wicedyrektor szkoły

300 - 500
500 - 1000
200 - 500

8. Nauczycielom, o których mowa w ust.1 pkt 2 - 3, dodatki funkcyjne przysługują

w następujących stawkach:

1) za wychowawstwo klasy - 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym;

2) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 1 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim przygotowaniem pedagogicznym.

9. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym pełniących inne niż Dyrektor stanowiska kierownicze, w stawkach określonych w ust. 5 i 8 przyznaje na okres 1 roku szkolnego dyrektor.

10. Dodatek funkcyjny dla Dyrektora, w stawkach określonych w ust. 5, przyznaje na okres 1 roku szkolnego Wójt, kierując się następującymi kryteriami:

a) wielkość szkoły,

b) warunki organizacyjne,

c) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,

d) liczba stanowisk kierowniczych w szkole,

e) wyniki pracy szkoły.

11. Dodatek funkcyjny wicedyrektora szkoły nie może przekroczyć 80 % stawki dodatku funkcyjnego ustalonego dyrektorowi danej szkoły.

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych warunkach.

2. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego... .

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 8. 1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo, jednak nie więcej jak średnia godzin ponadwymiarowych przypadająca na nauczyciela w szkole.

2. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych,

z wyjątkiem doraźnych zastępstw.

3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli godziny te realizowane są w warunkach uprawniających do tego dodatku.

5. Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a i art. 42a Karty Nauczyciela, wartość godziny zastępczej oblicza się zgodnie z ust.4, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podstawowy (art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).

6. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw.

7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 tej ustawy, dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.

8. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 7 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie zrealizował zajęć z powodu:

a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

b) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia,

c) usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

10. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz

w dniach, w których nauczyciel, nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym zwłaszcza w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów,

b) wyjazdem uczniów na wycieczki i imprezy,

c) rekolekcjami,

d) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,

e) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż 1 tydzień, traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

11. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o " 1/5" tego wymiaru (lub "1/4", gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

12. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymali za ten dzień innnego dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie za klażdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 9. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród, w wysokości co najmniej

1 % planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody Dyrektora szkoły, z czego:

a) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora,

b) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.

3. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 lit. a określa "Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo" stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/108/04 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 21 grudnia 2004 r.

Nagrody jubileuszowe

§ 10. Nauczyciele za wieloletnią pracę otrzymują nagrody jubileuszowe, w wysokości określonej art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela i w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej...

Świadczenia pracownicze

§ 11. Nauczycielom przysługują świadczenia pracownicze:

1) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym... ;

2) zasiłek na zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 Karty Nauczyciela;

3) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20

i art. 28 Karty Nauczyciela;

4) odprawa emerytalna lub rentowa, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 1 i 2

Karty Nauczyciela.

Dodatek wiejski

§ 12. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, przysługuje dodatek w wysokości 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi 40 zł miesięcznie bez względu na liczbę osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem i stale z nim zamieszkującemu, przysługuje jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje na rok kalendarzowy:

1) na wniosek nauczyciela - dyrektor szkoły;

2) na wniosek dyrektora - Wójt.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,

a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który

ta umowa była zawarta;

3) korzystania z urlopu wychowawczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Składniki wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b, c Regulaminu, wypłaca się z góry, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d, pkt 3 Regulaminu, wypłaca się z dołu, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.

§ 15. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy składniki wynagrodzenia, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole i za pełnienie funkcji opiekuna stażu.

§ 16. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez trzydzieści.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 17. 1. Nauczycielom, którzy zgodnie z organizacją pracy szkoły realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w niedziele, przysługuje z tego tytułu inny dzień wolny od pracy.

§ 18. Średnie wynagrodzenia nauczycieli ustalone zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie mogą być niższe od określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, po uwzględnieniu wszystkich składników wynagrodzenia określonych w § 3 Regulaminu

z wyjątkiem wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

§ 19. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama