Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 30 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się § 8.

2) § 9 przenosi się do rozdziału 3 w miejsce po tytule rozdziału "Dodatek funkcyjny".

3) W § 10 skreśla się ust. 3.

4) W § 12 skreśla się ust. 2.

5) Skreśla się § 14 i 15.

6) § 19 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 19 ust. 2. Za pracę w klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela proporcjonalnie do przepracowanych godzin".

7) W § 20 skreśla się ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Antoni Hrynkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe