Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany dochdów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.
§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów budżetowych 9.992.417 zł,
- plan wydatków budżetowych 10.163.088 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Kuźnica
inż. Jan Kwiatkowski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 17/11
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 17/11
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
UZASADNIENIE
- otrzymano dotację z GUS pismo Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 roku na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku - 9.955 zł.
- dokonano zmiany między paragrafami w związku z wykonaniem remontu w świetlicy w Klimówce w ramach funduszu sołeckiego - 8.053 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe