Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 84/XV/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 180.720 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 180.720 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18.489.125 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.504.725 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.984.400 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 20.377.725 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.387.936 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.989.789 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 7.686 zł,

b) celowa w wysokości 36.970 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) planowany deficyt budżetowy 1.888.600 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 1.581.600 zł, wolnymi środkami - 303.000 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XV/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 listopada 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy szczuczyn w 2011 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 180 720,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 18 720,00 zł, w tym:

Rodzaj:

Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

307 779,00

0,00

307 779,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 280 939,00

30 000,00

2 310 939,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 803 190,00

30 000,00

1 833 190,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 929 507,00

- 40 000,00

6 889 507,00

80101

Szkoły podstawowe

3 934 755,00

- 180 720,00

3 754 035,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 545 740,00

- 141 796,00

2 403 944,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

409 768,00

- 35 974,00

373 794,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

69 717,00

- 2 950,00

66 767,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

228 810,00

140 720,00

369 530,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

79 710,00

140 720,00

220 430,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 054 117,00

10 000,00

3 064 117,00

90095

Pozostała działalność

255 290,00

10 000,00

265 290,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 500,00

10 000,00

70 500,00

Razem:

17 076 139,00

0,00

17 076 139,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 993 807,00

0,00

2 993 807,00

Ogółem:

20 377 725,00

- 180 720,00

20 377 725,00

180 720,00

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XV/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 listopada 2011 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:

- zaplanowano środki na zakup programu księgowo - płacowego na potrzeby referatu finansowego w kwocie 30.000 zł,

- zwiększenia środków na zakup samochodu współfinansowanego ze środków PFRON z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

- przeniesienia środków na wykonanie tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw Gminy oraz na dzierżawę świetlnych ozdób świątecznych,

- zmniejszono wydatki oświatowe na potrzeby w/w zadań.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe