reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/75/12 Rady Miasta Sejny

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Sejny.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) dysponować środkiem transportu właściwie oznakowanym poprzez umieszczenie na nim informacji "PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT" oraz nazwy i adresu przedsiębiorcy, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm);

2) dysponować atestowanymi środkami i urządzeniami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie zadający im cierpienia;

3) dysponować bazą danych umożliwiającą elektroniczną ewidencję świadczonych usług;

4) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

6) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien:

1) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy;

2) zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim pomieszczenia oraz wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi w § 1-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

3) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), co najmiej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę czasu prowadzenia działalności;

4) w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych, udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

5) udokumentować posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.);

6) zapewnić na terenie schroniska ujęcie wody lub przyłączenie do sieci wodociągowej;

7) zapewnić na terenie schroniska zbiornik bezodpływowy lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej;

8) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt;

9) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie zadający im cierpienia;

10) dysponować środkiem transportu oznakowanym poprzez umieszczenie na nim informacji "PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT" oraz nazwy i adresu przedsiębiorcy, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342);

11) dysponować bazą danych umożliwiającą elektroniczną ewidencję świadczonych usług, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy;

2) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1312), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a w szczególności rozporządzenia WE 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. (Dz.Urz. WE 273 z 10.10.2002 z późn. zm.);

3) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;

b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem;

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.);

4) dysponować bazą danych umożliwiającą elektroniczną ewidencję świadczonych usług.

2. Teren przeznaczony na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie, poprzez spełnienie następujących wymagań:

1) odległość grzebowiska od zabudowań mieszkalnych powinna wynosić co najmiej 150 m lub 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od grzebowiska posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone;

2) odległość granicy grzebowiska od ujęć wody służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeby gospodarcze nie może być mniejsza niż 500 m;

3) na terenie grzebowiska najwyższy poziom wody gruntowej powinien znajdować się co najmniej 1,5 m od najniższego poziomu miejsca grzebania zwierząt, a spływ wód powierzchniowych nie może następować w kierunku ujęć wód podziemnych oraz wód powierzchniowych;

4) teren grzebowiska powinien mieć ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód opadowych i nie podlegać zalewom;

5) spływ wód opadowych i roztopowych z terenu grzebowiska nie może powodować szkód na terenach sąsiednich;

6) w przypadku planowanego zapotrzebowania na wodę należy określić źródło czerpania wody;

7) teren przeznaczony na grzebowisko powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

3. Możliwość lokalizacji grzebowiska na wskazanym terenie wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań środowiska gruntowo-wodnego, które należy uwzględnić w dokumentacji hydrogeologicznej.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy;

2) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności, w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1324), stwierdzającą spełnienie wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a w szczególności rozporządzenia WE 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 r. z późn. zm.);

3) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych;

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania;

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342);

4) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

5) dysponować bazą danych umożliwiającą elektroniczną ewidencję świadczonych usług.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama