Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Jaświły

z dnia 14 grudnia 2012r.

o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 25 lipca 2013 roku.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy gminy, prowadzony w Banku Spółdzielczym Mońki Oddział Jaświły NRB: 82 8085 0005 0260 0127 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Jaświły.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe