Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i poz. 1188) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Michałowo limit punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 8 punktów,

2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 38 punktów.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 m od takich obiektów jak:

a) szkoły i przedszkola,

b) obiekty kultu religijnego (kościoły, cmentarze),

c) obiekty sportowe.

2. odległość wymienioną w pkt 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego z zastrzeżeniem pkt 3;

3. jeżeli obiekt chroniony jest ogrodzony odległość mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży, podawania napojów alkoholowych do najbliżej położonej bramy wejściowej obiektu chronionego.

§ 3. Dopuszcza się odstępstwa od ustaleń zawartych w § 2 w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie obiektów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/29/02 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Michałowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwała Nr IV/30/02 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Michałowo liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa ( Dz.Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 318 i 319).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe