Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 19.2015 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości 20.592.584,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.660.042,89 zł,

- majątkowe w wysokości 3.932.541,16 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości 20.146.584,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.950.789,19 zł,

- majątkowe w wysokości 6.195.794,86 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19.2015 z dnia 20 maja 2015 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2015 rok:

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego zwiększona została dotacja na:

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na ponowne wybory w dniu 24 maja 2015 roku w wysokości 6.380 zł.

Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększone zostały dotacje na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 3.000 zł.

- udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w wysokości 28.093 zł.

Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z powyższym:

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi

1) Dochody budżetu w wysokości 20.592.584,05 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.660.042,89 zł,

- majątkowe w wysokości 3.932.541,16 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 20.146.584,05 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.950.789,19 zł,

- majątkowe w wysokości 6.195.794,86 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe