Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/143/2010 Rady Gminy Abramów

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75 , poz. 950) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 511,00 zł b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 711,00 zł c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 840,00 zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały, 3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 626,00 zł 4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały, 5)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 221,00 zł 6)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały, 7)od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc - 755,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.664,00 zł

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kamil Drozd

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Zalacznik1.doc

Stawki podatku od samochodów ciężarowych

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton

Zalacznik2.doc

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/143/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe