reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Nr IV/37/11Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C", zatwierdzonego uchwałą Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 r., Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C", zwaną dalej "planem", obejmującą:

1. Działkę Nr ew. 427/1 zlokalizowaną przy ul. J. Niemcewicza, położoną w obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem "B3.US" (obiekty sportu i rekreacji) w zakresie wyznaczenia dojazdu do terenu hospicjum.

2. Działki Nr ew. 373, 378/6, 385, 386, 404, 405, 406, 439/78, 439/72 i 439/121 zlokalizowane przy ul. Gdańskiej w części położonej w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B4.KDD" (droga dojazdowa) w zakresie korekty granic ulicy Gdańskiej oraz przebiegu linii zabudowy.

3. Działkę Nr ew. 742 zlokalizowaną przy ul. J. Kochanowskiego, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B12.MN" (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza) w zakresie dopuszczenia funkcji usług oświaty.

4. Działkę Nr ew. 2770 zlokalizowaną przy ul. Krańcowej, położoną w planie miejscowym w obszarach oznaczonych symbolami "B37.MW/U" (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi publiczne i centrotwórcze) oraz "B48.KDW" (droga wewnętrzna) w zakresie zmiany przebiegu drogi wewnętrznej.

5. Działki Nr ew. 756 i 757 zlokalizowane przy ul. Sieroszewskiego, położone w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B13.MN" (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w zakresie zmiany funkcji na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności.

6. Działkę Nr ew. 1424/1 zlokalizowaną u zbiegu ulic: Zielonej i Filtrowej, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B12.MN/U" (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza oraz usługi nieuciążliwe) w zakresie zmiany funkcji na teren parkingu dla samochodów osobowych.

7. Działkę Nr ew. 15/1 zlokalizowaną przy ul. Dęblińskiej, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B3.UT" (usługi turystyki) w zakresie dopuszczenia modernizacji istniejącej zabudowy usługowej.

8. Działki Nr ew. 710/2 i 710/13 zlokalizowane przy ul. Partyzantów, położone w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B13.UO" (obiekty usług oświaty z dopuszczeniem usług z zakresu nauki, sportu, administracji i kultury) w zakresie zmiany funkcji na usługi hotelarskie.

9. Działkę Nr ew. 615/13 zlokalizowaną przy ul. Wróblewskiego, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem"B10.ZP" (zieleń urządzona) oraz działkę Nr ew. 615/14 zlokalizowaną przy ul. Wróblewskiego, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B1.U/MW" (usługi nieuciążliwe oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) w zakresie zmiany granic terenu usługowo-mieszkaniowego umożliwiających wjazd z ulicy Wróblewskiego oraz zmiany zapisów dotyczących obiektów usługowych.

10. Działkę Nr ew. 2844/2 zlokalizowaną przy ul. Dęblińskiej, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B1.KPp" (ciąg pieszy - bulwar wiślany) w zakresie wyznaczenia ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Dęblińską a bulwarem wiślanym.

11. Działkę Nr ew. 2847 zlokalizowaną przy ul. Dęblińskiej, położoną w planie miejscowym w obszarze usług turystyki i ciągu pieszego (bulwar wiślany) w zakresie zmiany funkcji części terenu bulwaru wiślanego na teren usług.

12. Działki Nr ew. 2769/2, 2771/2 i 2772/4 zlokalizowane przy ul. T. Cichockiego w części położonej w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B14.KS (parking dla samochodów osobowych) w zakresie wprowadzenia obsługi komunikacyjnej bloków mieszkalnych.

13. Działki Nr ew. 2774 i 2772/4 zlokalizowane przy ul. Krańcowej w Puławach, w części położonej w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B47.KDW" (droga wewnętrzna) w zakresie zmiany granic drogi wewnętrznej.

14. Likwidację zakazów lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarach przeznaczonych pod funkcję mieszkalną oraz na budynkach mieszkalnych opisanych w § 16 ust. 10 pkt 5 oraz § 24 ust. 6 planu miejscowego.

15. Obszar ograniczony trwałym ogrodzeniem oznaczony w planie miejscowym symbolem "B11.UO" (obiekty usług oświaty), w którym siedzibę mają: I Liceum Ogólnokształcące, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Zespół Szkół Technicznych, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Miejskie Przedszkole Nr 8 w zakresie zmiany zapisów dotyczących intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej oraz przebiegu linii zabudowy.

§ 2. W uchwale Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C", opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 po ust. 19 dodaje się ust. 20, który otrzymuje brzmienie:

20) wydzieleniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć część terenu oznaczoną symbolem.

2. w § 16:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się następujące minimalne odległości zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, o ile rysunek planu nie określa inaczej - 5,0 m."

2) w ust. 10 skreśla się pkt 5;

3. w § 24 skreśla się ust. 6;

4. w § 27 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

7) dla terenu B12.MN, działki o numerze ewidencyjnym 742 dopuszcza się możliwość przeznaczenia maksymalnie 70% powierzchni użytkowej budynku na cele związane ze świadczeniem usług oświaty.

5. na rysunku planu teren oznaczony "B13.MN" ulega podziałowi na tereny oznaczone symbolami "B13a.MN" oraz "B13b.MN" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 1. Zapisy ustaleń szczegółowych planu dla terenów B13a.MN i B13b.MN pozostają takie same jak ustalenia dla terenu B13.MN.

6. w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dla terenu obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) ustala się maksymalną wysokość zabudowy wielorodzinnej wynoszącą maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dla terenu oznaczonego B20.MW, w granicach wydzielenia wewnętrznego "A" ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 3 kondygnacje nadziemne,

3) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie działki inwestycyjnej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego w § 24,

4) nowo tworzone działki budowlane pod zabudowę winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 1500m2,

5) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać wskaźnika 3,0, z zastrzeżeniem pkt 5,

6) dla terenu oznaczonego B20.MW, w granicach wydzielenia wewnętrznego "A" ustala się, że maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać wskaźnika 1,5."

7. w § 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

1) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej,

2) powierzchnia biologicznie czynna działek budowlanych nie może być mniejsza niż 30% ich powierzchni,

3) dla obszaru oznaczonego B20.MW, w pasie terenu o szerokości 6 m, przylegającym do granicy działki o numerze ewidencyjnym 758 obowiązuje nakaz urządzenia go jako powierzchni biologicznie czynnej."

8. na rysunku planu zmianie ulegają granice oraz linie zabudowy obszaru oznaczonego "B2.MW/U" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 2;

9. na rysunku planu zmianie ulegają granice oraz linie zabudowy obszaru oznaczonego "B37.MW/U" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 3;

10. § 48 otrzymuje brzmienie: "Dla terenów oznaczonych symbolami B10. KS - B17. KS

1) Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu są parkingi dla samochodów osobowych.

2) Dla terenu oznaczonego B14.KS przeznaczeniem uzupełniającym jest obsługa komunikacyjna terenu B37.MW/U (działek o numerach ewidencyjnych 2771/1 i 2771/2) poprzez teren wydzielenia wewnętrznego "A".

3) Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

a) ustala się realizację parkingu dla samochodów osobowych,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10%.

4) Obowiązują także ustalenia zawarte w rozdziale 2 oraz rozdziałach 4, 5 i 6 w zakresie dotyczącym terenów, w tym w szczególności ustalenia § 16 - 24."

11. na rysunku planu na terenie oznaczonym B14.KS ustala się granice wydzielenia wewnętrznego "A";

12. na rysunku planu wyznacza się teren parkingu dla samochodów osobowych oznaczony symbolem "B17.KS";

13. na rysunku planu zmianie ulegają granice obszaru oznaczonego "B12.MN/U" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 3;

14. zmienia się numer §56 zawierającego ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem B.U15 na numer §56a;

15. po §56a dodaje się §56b, który otrzymuje brzmienie: "§56b. Dla terenu oznaczonego symbolem B17. U :

1) Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu są usługi nieuciążliwe z zakresu hotelarstwa.

2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

a) dopuszcza się możliwość lokalizowania usług publicznych z zakresu nauki, sportu, administracji i kultury,

b) dopuszcza się możliwość funkcjonowania w budynku hotelu lokali usługowych i handlowych, o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni użytkowej hotelu,

c) zakazuje się realizacji zabudowy mieszkaniowej.

3) Dla terenu obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 16m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych),

b) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać wskaźnika 1,0,

c) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika: 0,75 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 podstawowej powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej oraz 10 m.p. na 100 zatrudnionych,

d) zakazuje się dalszego podziału na działki budowlane.

4) Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej,

b) powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może być mniejsza niż 30% powierzchni ogólnej działki budowlanej.

5) Obowiązują także ustalenia zawarte w rozdziale 2 oraz rozdziałach 4, 5 i 6 w zakresie dotyczącym terenu, w tym w szczególności ustalenia § 16 - 24.

16. na rysunku planu wyznacza się teren usług nieuciążliwych z zakresu hotelarstwa oznaczony symbolem "B17.U";

17. na rysunku planu zmianie ulegają granice obszaru oznaczonego "B13.UO" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 6;

18. w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany,

2) ustala się realizacje usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

3) ustala się realizację obiektów usług centrotwórczych i publicznych bez bliższego określania ich profilu, sytuowanych w parterach budynków mieszkalnych oraz jako obiekty wolnostojące, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) na terenie oznaczonym symbolem B1.U/MW zakazuje się realizacji obiektów usługowych w formie obiektów wolnostojących,

5) wskazuje się, że na terenie oznaczonym symbolem B3.U/MW zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków (ul. Piłsudskiego 32)

6) dla obiektu, o którym mowa w pkt. 4 oraz jego otoczenia ustala się nakaz zagospodarowania terenu na warunkach określonych w § 21 ust. 8,

7) zakazuje się lokalizowania budynków gospodarczych."

19. na rysunku planu zmianie ulegają granice obszarów oznaczonych "B1.U/MW" i "B10.ZP" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 4;

20. w § 70:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dla terenu obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) ustala się zakaz dalszego podziału na działki budowlane,

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,5 z zastrzeżeniem pkt 3,

c) dla terenu nie objętego granicami strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 21 ust. 3, maksymalna intensywność zabudowy - 0,7,

d) maksymalna wysokość rozbudowywanych budynków nie może być wyższa niż budynek przed rozbudową, a dla nowej zabudowy wolnostojącej - 7,0 m, z zastrzeżeniem pkt 5,

e) dla terenu nie objętego granicami strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 21 ust. 3, maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać wysokości najwyższych istniejących na tym terenie budynków;"

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej,

b) powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może być mniejsza niż 50% powierzchni ogólnej działki budowlanej z zastrzeżeniem pkt 3,

c) dla terenu nie objętego granicami strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 21 ust. 3, powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może być mniejsza niż 35% powierzchni ogólnej działki budowlanej."

21. w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się realizację zabudowy usług turystyki,

2) zachowuje się istniejącą na terenie oznaczonym symbolem B1.UT zabudowę wielorodzinną oraz zabudowę jednorodzinną na terenie oznaczonym symbolem B3.UT z prawem do działań remontowych, przebudowy, rozbudowy oraz koniecznej wymiany,

3) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 15/1 zachowuje się istniejącą zabudowę usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany,

4) ustala się sukcesywną wymianę istniejącej zabudowy usługowej oraz magazynów i składów, z prawem do adaptowania do funkcji usług turystyki,

5) dopuszcza się lokalizowanie usług centrotwórczych z zakresu handlu i gastronomii, sportu, rekreacji i kultury, mieszkalnictwa zbiorowego,

6) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych;"

22. na rysunku planu zmianie ulegają granice obszarów oznaczonych "B1.UT" i "B1.KPp" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 8;

23. w § 123 ust. 2:

1) wiersz 62 tabeli otrzymuje brzmienie: 62.Ulica projektowana (dojazd do Hospicjum)/ 6.KPj/Ciąg pieszo-jezdny/6,0 - 8,0 zgodnie z rysunkiem planu/pl

2) po wierszu 75 tabeli dodaje się wiersz 75a, który otrzymuje brzmienie: 75a. Ciąg pieszo-jezdny - dojazd od ulicy Dęblińskiej do bulwaru/19.KPj/Ciąg pieszo-jezdny/9,0/pl

3) wiersz 77 tabeli otrzymuje brzmienie:77. Ciąg pieszy (od ul. Piaskowej do ul. Gdańskiej i w głąb terenu B2.MW/U)/3.KPp/Ciąg pieszy/3,0 -6,0 zgodnie z rysunkiem planu/pl

4) wiersz 135 tabeli otrzymuje brzmienie: 135. Droga istniejąca/47.KDW/Droga wewnętrzna/zgodnie z rysunkiem planu/pl

5) wiersz 136 tabeli otrzymuje brzmienie: 136. Droga projektowana/48.KDW/Droga wewnętrzna/5,0/pl

24. w § 128 po ust. 2 dodaje się ust 3, który otrzymuje brzmienie: "3. Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych pod warunkiem zapewnienia przejazdu jezdnią o szerokości min. 5 m."

25. na rysunku planu zmianie ulegają granice obszarów oznaczonych "B6.KPj" i "B3.US" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 7;

26. na rysunku planu wyznacza się ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem "B19.KPj";

27. na rysunku planu zmianie ulegają granice obszaru oznaczonego "B3.KPp" w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 2;

§ 3. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Puławy, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVI/410/06 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2006 r.

§ 4. Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

1) Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) Załącznik Nr 2 - rysunek planu w skali 1:1000;

3) Załącznik Nr 3 - rysunek planu w skali 1:1000;

4) Załącznik Nr 4 - rysunek planu w skali 1:1000;

5) Załącznik Nr 5 - rysunek planu w skali 1:1000;

6) Załącznik Nr 6 - rysunek planu w skali 1:1000;

7) Załącznik Nr 7 - rysunek planu w skali 1:1000;

8) Załącznik Nr 8 - rysunek planu w skali 1:1000;

9) Załącznik Nr 9 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu;

10) Załącznik Nr 10 - określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej z zakresu zadań własnych gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy, którego zobowiązuje się do sporządzenia jednolitego tekstu uchwały.

§ 6. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C", opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 r.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy


Zbigniew Śliwiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Rysunek planu nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rysunek planu nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Rysunek planu nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Rysunek planu nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Rysunek planu nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Rysunek planu nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Rysunek planu nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Określenie sposobu rozpatrzenia uwag


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Puławy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Określenie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej z zakresu zadań własnych gminy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama