reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieścisko w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieścisko w 2012r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieścisko w 2012 roku.

§ 1. 1. Celami programu są:

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

c) odławianie bezdomnych zwierząt,

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

f) usypianie ślepych miotów,

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 2. 1. Wykonawcami programu są:

a) Gmina Mieścisko

b) Schronisko VET - AGRO SERWIS z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka w zakresie zawartej z Gminą Mieścisko umowy.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez schronisko VET - AGRO SERWIS.

§ 4. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez:

a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

b) zapewnienie ich dokarmiania;

c) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

§ 5. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mieścisko zajmuje się schronisko VET - AGRO SERWIS.

2. Pracownicy schroniska współpracują w tym zakresie z pracownikami Urzędu Gminy Mieścisko i Policją.

3. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki weterynaryjnej ciąży na schronisku VET - AGRO SERWIS.

§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt Gmina Mieścisko realizuje na podstawie zawartej ze schroniskiem umowy.

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

a) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mieścisko, w tym na stronie Urzędu Gminy Mieścisko: www.miescisko.nowoczesnagmina.pl;

b) schronisko.

§ 8. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii .

§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wyznacza się Gospodarstwo Rolne Nieświastowice z siedzibą Nieświastowice 15, 62-285 Popowo Kościelne z którego właścicielem Gmina Mieścisko zawarła stosowna umowę.

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim ponosi Gmina Mieścisko.

3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie rolnym Gmina Mieścisko podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Mieścisko.

2. Wysokość środków przeznaczonych na cele określone w niniejszym programie w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok wynosi 31.000,00 zł z czego na:

a) na realizację celów określonych w §2 pkt 1 niniejszego Programu - 30.000,00 zł;

b) na pozostałe działania, przewidziane w Programie - 1000,00 zł;

3. Wysokość środków oraz ich wydatkowanie może ulec w ciągu roku budżetowego zmianie w zależności od potrzeb.

4. Wszystkie zmiany dotyczące wysokości i sposobu ich wydatkowania regulowane będą uchwałą budżetową obowiązującą w danym roku.


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji Ustawy z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, która weszła w życie w dniu 1.01.2012 r.

Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy. Działania, mające na celu sprostać realizacji zapisów Ustawy ciążące na gminie zostały opisane w niniejszym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu ich bezdomności zawierającym w 2012 roku. Program obejmuje także wskazanie środków finansowych w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok na jego realizację.

Ponadto działania przewidziane w niniejszym programie są zgodne z ogólnymi zasadami humanitarnej ochrony zwierząt.

Niniejszy Program został zaopiniowany przez wymagane w/w ustawie podmioty oraz poddany konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/253/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama