| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.243.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę 109 141,00

Dz.

Treść

Zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 000,00

Dochody bieżące

30 000,00

Podatek od nieruchomości

30 000,00

758

Różne rozliczenia

19 118,00

Dochody bieżące

19 118,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19 118,00

801

Oświata i wychowanie

60 023,00

Dochody bieżące

60 023,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

60 023,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę 109 141,00 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

79 141,00

80101

Szkoły podstawowe

19 118,00

Wydatki bieżące

19 118,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 118,00

80195

Pozostała działalność

60 023,00

Wydatki bieżące

60 023,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

60 023,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

30 000,00

Wydatki bieżące

30 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30 000,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

11 700,00

11 700,00

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

11 700,00

2 000,00

85202

Domy pomocy społecznej

3 000,00

Wydatki bieżące

3 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 700,00

2 000,00

Wydatki bieżące

8 700,00

2 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 700,00

2 000,00

853

Pozostała działalność

9 700,00

Wydatki bieżące

9 700,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 700,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje  brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody 39 502 196,96 zł, wydatki 42 230 633,39 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 728 436,43 zł i pokryty zostanie ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.243.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załacznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/144/2011

Rady Miejskiej

w Strumieniu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2012

Lp

Nazwa zadania - cel                                                             Wydatki

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

Dział

Rozdział

§

1

Budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień

0 10

0 1010

6050

110 000,00

2

Budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie

600

60014

6057

0,00

3

Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Młyńskiej w Strumieniu

600

60016

6050

0,00

4

Budowa ogólnodostepnego parkingu przy ul.Osiedlowej w Strumieniu

600

60016

6050

63 861,79

6057

140 910,56

6059

75 227,65

5

Budowa dróg w Gminie Strumień

600

60016

6050

352 000,00

6

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Strumieniu

600

60016

6050

50 000,00

7

Przebudowa ul. Sadowej w Bąkowie

600

60016

6050

75 000,00

8

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

700

70005

6060

129 150,00

9

Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie

700

70095

6050

596 751,94

6057

645 738,59

6059

216 368,70

10

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

700

70095

6050

60 000,00

6057

136 000,00

6059

74 000,00

11

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

710

71035

6050

30 000,00

12

Budowa sieci WiMax  na terenie Gminy Strumień

750

75023

6050

150 000,00

6057

0,00

6059

0,00

13

Modernizacja Ratusza w Strumieniu

750

75023

6050

418 400,97

14

Zakup sprzętu komputerowego

750

75023

6060

0,00

15

Zakup ciężkiego samochodu  pożarniczego dla OSP Drogomyśl

754

75412

6230

100 000,00

16

Zakup pontonu wraz z silnikiem

754

75414

6060

10 000,00

17

Zakup masek i butli do sekcji płetwonurków

754

75414

6060

8 000,00

18

Modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu

801

80101

6050

200 000,00

19

Urządzenie skweru przy Zespole Szkół w Drogomyślu

801

80101

6050

0,00

20

Termomodernizacja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu

801

80101

6050

54 483,35

21

Termomodernizacja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie

801

80101

6057

0,00

22

Termomodernizacja  Przedszkola w Zbytkowie  wraz z zagospodarowaniem terenu

801

80104

6057

16 648,50

23

Termomodernizacja  Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu

801

80104

6050

179 416,85

6057

503 990,52

6059

149 903,39

24

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

900

90001

6050

100 000,00

25

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej,grawitacyjnej ,tłocznej w Strumieniu,Zbytkowie i Bąkowie

900

90001

6050

0,00

26

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

900

90001

6050

50 000,00

27

Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

900

90001

6050

466 939,69

28

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

900

90001

6050

600 000,00

29

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

900

90005

6230

40 000,00

30

Oświetlenie w Gminie Strumień

900

90015

6050

120 000,00

31

Dokończenie modernizacji boiska w Pruchnej

926

92601

6050

20 000,00

32

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS" Wisła " w Strumieniu

926

92601

6050

75 000,00

33

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

926

92601

6050

244 100,00

6057

1 891 235,59

6059

964 664,41

34

Nowoczesny Urząd -Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień

750

75023

6050

7 500,00

6057

136 392,70

6059

24 069,30

35

Wydatki na zakup udziału do WZC

900

90001

6010

850,00

36

Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

801

80101

6050

211 000,00

37

Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w Gminie Strumień -I etap

600

60016

6050

0,00

38

Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu

710

710035

6050

4 188,15

39

Docieplenie budynku OSP w Bąkowie

700

70095

6050

50 000,00

40

Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Strumień

900

90001

6050

60 000,00

41

e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego,cieszyńskiego,wodzisławskiego

750

75023

6050

3 351,50

42

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Wsi w Drogomyślu

700

70095

6050

60 000,00

43

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe przyziemia budynku Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

700

70095

6050

60 000,00

44

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami

600

60016

6050

300 000,00

45

Wymiana układu pompowego w wymiennikowni CO w hali sportowej w Strumieniu

700

70004

6210

10 000,00

46

Zakup sprzętu komputerowego i programów

750

75023

6060

17 000,00

47

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie

900

90001

6050

157 300,00

48

Zakup rębaka do drewna

700

70004

6210

25 000,00

Razem

10 244 444,15


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.243.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik  Nr 11

do Uchwały Nr XVI/144/2011

Rady Miejskiej

w Strumieniu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu

Nazwa zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1

Przychody z dostaw robót i usług

2 430 000

2

Wpływy z różnych dochodów

40 000

3

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50 000

4

Pozostałe przychody

70 000

5

Dotacje przedmiotowe

570 000

6

Dotacje podmiotowe

7

Dotacje celowe

35 000

8

RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)

3 195 000

9

Inne zwiększenia

10

Stan funduszu obrotowego na początek roku

150 000

11

PRZYCHODY OGÓŁEM (8+9)

3 345 000

12

Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia

1 162 000

13

Na pochodne od wynagrodzeń

190 000

14

Pozostałe bieżące

1 758 000

15

Inwestycyjne

65 000

16

Rozliczenia z budżetem

17

RAZEM (12+13+14+15+16)

3 175 000

18

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000

19

Inne zmniejszenia

20

Stan środków obrotowych na koniec roku

150 000

ROZCHODY RAZEM

3 345 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.243.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XVI/144/2011

Rady Miejskiej

w Strumieniu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury

Klasyfikacja budżetowa

Przychody

Wydatki

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Dział

Rozdz.

Przych. z dostaw robót i usług

Pozost. przych. własne

Dotacje

na wynagro- dzenia

pochodne od wynagrodzeń

pozostałe wydatki bieżące

inwestycje

przedmio- towe

podmio- towe

celo- we

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

700

70004

3 195 000

2 430 000

160 000

570 000

35 000

3 195 000

1 162 000

190 000

1 778 000

65 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »