| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/345/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) art. 18 a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICEuchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łodygowice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 58,00 zł od jednego psa.

§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

a) z tytułu posiadania jednego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. O zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psów posiadacz psa zobowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVII/337/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 roku sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »