Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Lipie ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży:

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie:

a) obiektów sportowych,

b) obiektów kultu religijnego,

c) zakładów opieki zdrowotnej,

d) bibliotek i gminnych ośrodków kultury.

2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy obiektów wymienionych w ust. 1, terenu szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo - wychowawczych, a także  opiekuńczych.

3. Pomiaru odległości dokonuje się:

a) najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych, tj. od  drzwi wejściowych do obiektów chronionych, do  drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży z zastrzeżeniem ppkt  b,

b) w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych, tj. od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejsce sprzedaży.

§ 2. Przepisy uchwały mają  zastosowanie do wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

§ 3. § 1 ust. 2 nie ma zastosowania do miejsc usytuowania i podawania napojów alkoholowych utworzonych przed dniem podjęcia uchwały i funkcjonujących w chwili wejścia uchwały w życie.

§ 4. Tracą moc uchwały  Nr VII/41/2003 Rady Gminy Lipie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwała
Nr XXI/138/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lipie


Henryka Siejka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe