Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/19/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 18 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 :

1. uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 w §5 uchwały i nadaje mu nowe o treści:

Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1, składa pisemny wniosek w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisła, od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie później niż do dnia 28 września 2015 roku, z realizacją inwestycji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2015 roku..

2. uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 6 w §10 uchwały i nadaje mu nowe o treści: "6. Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.„

3. uchyla się w §14 dotychczasowe sformułowanie "i obowiązuje do końca 2014 roku” i nadaje nowe w brzmieniu "i obowiązuje do 30 września 2015 roku”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe