Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilamowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2.

Ustala się, iż w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczy się następujące usługi:

1) odbiera się od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) popiół,

c) szkło oraz opakowania ze szkła,

d) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

e) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2) w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje się następujące rodzaje odpadów:

a) popiół,

b) szkło oraz opakowania ze szkła,

c) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

d) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) przeterminowane leki, termometry rtęciowe,

h) baterie i akumulatory,

i) świetlówki,

j) chemikalia (farby, lakiery, smary, oleje, środki myjące, czyszczące, dezynfekujące i inne o działaniu łatwopalnym, żrącym, drażniącym, trującym),

k) zużyte dętki, opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. min. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków oraz zużyte dętki, opony z ciągników rolniczych,

l) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, ł) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany oraz odpady materiałów ceramicznych pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,

m) inne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne nie wymienione w pkt. 2 lit. ł pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, jednorazowo w ilości:

- do 1 m3 / nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej,

- do 3 m3 / nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym.

n) tekstylia, ubrania.

3) wyposaża się nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1 lit. c, d, e.

§ 3.

1. Odpady wymienione § 2 pkt. 1 odbiera się w każdej ilości zgromadzonej wg. postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice uchwalonego odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

2. Odbiór odpadów oraz dystrybucja pojemników, o których mowa w § 2 pkt. 3 odbywać się będzie przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 4.

1. Odpady wymienione § 2 pkt. 2 przyjmuje się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej ilości z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt. 2 lit. m.

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz lokalizację oraz godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wilamowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 6.

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty:

1) dla odpadów określonych w § 2 pkt. 1 lit. a:

a) z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i raz na dwa tygodnie w pozostałych miesiącach,

2) dla odpadów określonych w § 2 pkt. 1 lit. b - dwa raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia i raz w miesiącu w pozostałych miesiącach,

3) dla odpadów określonych w § 2 pkt. 1 lit. c, d, e - raz w miesiącu,

4) dla odpadów określonych w § 2 pkt. 1 lit. f, g - raz w roku.

§ 7.

Odpady komunalne odebrane oraz przyjęte przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice

1) pisemnie,

2) telefonicznie - 33/8129430

3) mailowo na adres mailto:ug@wilamowice.pl

- nie później niż do 5 dni roboczych od dnia zaistnienia nieprawidłowości.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 10.

Z dniem wejścia w życie nin. Uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) Uchwała Nr XXXII/297/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe