Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 9 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032" w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmianie ulegają wyniki inwentaryzacji, którym nadaje się nową treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Gwidon Jelonek


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/159/16
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wyniki inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Koniecpol po zmianach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe