Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU1)

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz.178) zarządza się, co następuje:

§ 1

. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r., zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dariusz Buza, Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich;

3) pozostali Członkowie Zespołu:

a) Agnieszka Ludwicka - przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego,

b) Remigiusz Ludwig - przedstawiciel Departamentu Infrastruktury Sportu,

c) Mateusz Łach - przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich,

d) Tomasz Marcinkowski - przedstawiciel Departamentu Nadzoru w Sporcie,

e) dr hab. Mariusz Ozimek - przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego,

f) Anna Pawłowska-Pojawa - przedstawiciel Centrum Informacyjnego,

g) Małgorzata Szczupak - przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich,

h) Małgorzata Szukalska-Wrona - przedstawiciel Departamentu Współpracy z Zagranicą,

i) Anna Witkowska - przedstawiciel Departamentu Finansowego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;

2) opracowanie mechanizmu sprawozdawczości z realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;

3) opracowanie dokumentu implementacyjnego realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub w trybie obiegowym.

3. Przewodniczący może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych i systemów teleinformatycznych pozwalających na przeprowadzenie posiedzenia w drodze video lub telekonferencji, oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji i możliwość identyfikacji osoby uczestniczącej w posiedzeniu.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu są dostarczane przez Przewodniczącego członkom Zespołu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

6. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 5.

7. Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego mogą zapraszać na posiedzenia, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.

8. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Głosowania są jawne.

9. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 5.

W okresach pomiędzy posiedzeniami Zespół pracuje w formie korespondencyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu, w tym prowadzenie dokumentacji Zespołu, zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 7.

1. Za pracę w Zespole nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 8.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Zespół zakończy działanie i ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji przez Ministra dokumentów, o których mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 10.

Znosi się Zespół do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r. powołany zarządzeniem nr 6 Ministra Sportu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r. (Dz. Urz. Min. Spor. z 2020 r. poz. 33).

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Sportu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-16
  • Data obowiązywania: 2021-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe