Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU1)

z dnia 11 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych (Dz. Urz. MKiDN poz. 19) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) promowanie najnowszych technologii w zakresie produkcji wizualnych efektów specjalnych na potrzeby filmu, telewizji, Internetu, nauki, sztuki i produkcji kulturalnych;",

b) uchyla się pkt 6;

2) w § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Dyrektor zarządza CeTA przy pomocy zastępcy.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.";

3) w § 13 ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-10 w brzmieniu:

"7) usług organizacji produkcji innych niż określone w § 4 ust. 2 pkt 3;

8) usług archiwizacji, konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej materiałów audiowizualnych;

9) usług wykonania, renowacji oraz najmu kostiumów i rekwizytów;

10) udzielania licencji na rozpowszechnianie utworów audiowizualnych, do których CeTA posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-11
  • Data wejścia w życie: 2021-10-12
  • Data obowiązywania: 2021-10-12

Dzienniki Urzędowe