Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie startup", zwanej dalej "Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Justyna Potiopa - Przewodniczący;

2) Tatiana Beck - Sadowska - członek;

3) Magdalena Krupa - członek;

4) Joanna Skwierczyńska - członek.

§ 3.

1. Do zadań Komisji należy opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie startup" ogłoszonym w dniu 7 maja 2021 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) wyznaczanie miejsca, terminu, a także określenie sposobu odbywania posiedzenia;

3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;

4) organizowanie pracy Komisji;

5) reprezentowanie Komisji;

6) przedłożenie opinii, o której mowa w § 3 ust. 1, Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Komisji, obowiązki przewodniczącego wykonuje wyznaczony przez niego członek Komisji.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 6.

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Komisja może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym.

§ 7.

Osobom wchodzącym w skład Komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.

§ 8.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 9.

Komisja zakończy swoją działalność z dniem ogłoszenia wyniku konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie startup".

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-21
  • Data wejścia w życie: 2021-06-15
  • Data obowiązywania: 2021-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe