Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 27 lipca 2021 r.

uchylające zarządzenie w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG) (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 45 i 64).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej: finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe