Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę czytników elektronicznych do odczytywania kodów kreskowych z dokumentów celnych na rzecz izb administracji skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę czytników elektronicznych do odczytywania kodów kreskowych z dokumentów celnych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-05
  • Data wejścia w życie: 2021-08-06
  • Data obowiązywania: 2021-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe