Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa:

1) tryb i zasady opracowania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej - rodzina i zabezpieczenie społeczne;

2) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) BDG - rozumie się przez to Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie;

2) DAR - rozumie się przez to działy administracji rządowej rodzina oraz zabezpieczenie społeczne;

3) jednostkach - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane:

a) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

4) kierownikach jednostek - rozumie się przez to kierowników jednostek, o których mowa w pkt 3;

5) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

6) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

7) planie operacyjnym funkcjonowania - rozumie się przez to plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - dokument planistyczny opracowany przez organy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w ramach planowania operacyjnego;

8) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

§ 3.

1. Dyrektor BDG sporządza plany operacyjne funkcjonowania DAR.

2. W opracowaniu planów operacyjnych funkcjonowania DAR uczestniczą dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, według właściwości.

§ 4.

Plany operacyjne funkcjonowania, w zakresie swojej właściwości, opracowują kierownicy jednostek.

§ 5

.

Dyrektor BDG przesyła wypisy z planów operacyjnych funkcjonowania DAR do kierowników jednostek.

§ 6.

1. Kierownicy jednostek opracowują, zatwierdzają i aktualizują plany operacyjne funkcjonowania na zasadach określonych w Metodyce opracowania planu operacyjnego funkcjonowania jednostki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny stanowiącej załącznik do zarządzenia.

2. Do opracowywania, aktualizacji i oznaczania planów operacyjnych funkcjonowania ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja.

3. Plany operacyjne funkcjonowania są sporządzane przez kierowników jednostek w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany do Ministra.

4. Dyrektor BDG koordynuje proces sporządzania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania, a także zapewnia wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania tych planów.

§ 7.

Plany operacyjne funkcjonowania sporządza się jako dokumenty niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 8.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi BDG.

§ 9.

Traci moc decyzja nr 2 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej "praca", "rodzina" oraz "zabezpieczenie społeczne" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 18).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [METODYKA OPRACOWANIA PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY]

Załącznik do zarządzenia nr 22
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 10 czerwca 2021 r. (poz. 22 )

METODYKA OPRACOWANIA PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
  • Data wejścia w życie: 2021-06-12
  • Data obowiązywania: 2021-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe