Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży, w związku z Zaleceniem Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia - wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępującym Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży 2020/C 372/01 (Dz. Urz. UE C 372 z 04.11.2020, str. 1), zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw pracy.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) proponowanie rozwiązań i działań do podjęcia w ramach Gwarancji dla młodzieży;

2) upowszechnianie i promowanie działań w ramach Gwarancji dla młodzieży;

3) opiniowanie sprawozdań z realizacji Gwarancji dla młodzieży;

4) analiza efektów realizacji Gwarancji dla młodzieży i wypracowywanie rekomendacji.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - minister właściwy do spraw pracy albo wskazany przez niego członek kierownictwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem";

2) zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy;

3) sekretarz - pracownik Departamentu Rynku Pracy wskazany przez Dyrektora Departamentu Rynku Pracy;

4) po jednym przedstawicielu instytucji zaangażowanych w realizację Gwarancji dla młodzieży z ramienia:

a) ministra właściwego do spraw pracy,

b) ministra właściwego do spraw rodziny,

c) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

d) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

e) Banku Gospodarstwa Krajowego,

f) Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy,

g) Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy,

h) Rady Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy;

5) po jednym przedstawicielu:

a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

c) ministra właściwego do spraw klimatu,

d) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

e) ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi;

6) przedstawiciele organizacji partnerów społecznych i organizacji pozarządowych wskazanych odpowiednio przez Radę Dialogu Społecznego i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.

§ 4.

1. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział także inne osoby niż wymienione w § 3.

2. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje osobiście.

3. W przypadku nieobecności członka Zespołu podczas posiedzenia może on wskazać osobę, która go zastępuje.

4. Członek Zespołu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może przekazać pisemną opinię w sprawach objętych projektem porządku tego posiedzenia.

5. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu jej członkom oraz osobom zaproszonym nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza przewodniczący.

3. Prace Zespołu mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 6.

1. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół.

2. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu w terminie 2 tygodni od posiedzenia przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 7.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu;

3) występowanie, w zakresie określonym w § 2 pkt 1, do instytucji zaangażowanych w realizację Gwarancji dla młodzieży o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu w sprawach dotyczących jego działalności;

5) zatwierdzanie informacji o pracach Zespołu za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Przewodniczący przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza.

3. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawicieli wymienionych w § 3 pkt 4-6, może powołać grupę roboczą.

4. Powołanie grupy roboczej, o której mowa w ust. 3, następuje w drodze postanowienia przewodniczącego.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego. Przewodniczący może upoważnić zastępcę przewodniczącego do realizacji obowiązków określonych w ust. 1.

§ 8.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) przygotowywanie projektów ustaleń w sprawach organizacyjnych;

2) sporządzanie protokołu posiedzenia Zespołu;

3) dokumentowanie obecności członków Zespołu na jego posiedzeniach;

4) przechowywanie dokumentacji;

5) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Rynku Pracy.

§ 10.

Z tytułu udziału w pracach Zespołu członkom, o których mowa w § 3 pkt 6, a także uczestnikom zapraszanym na spotkania, niebędącym członkami Zespołu, zgodnie z § 4 ust. 1, z wyłączeniem przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych resortów, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 39).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-02
  • Data obowiązywania: 2022-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe