Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach edycji 2023 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach edycji 2023 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025, zwaną dalej „Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach edycji 2023 programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021- 2025, zwanego dalej „Programem";

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem", opinii dotyczących złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania oraz kwotami dotacji dla poszczególnych ofert.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - osoba kierująca Departamentem Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem";

2) sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 3;

3) pozostali członkowie Komisji rekomendowani przez przewodniczącego:

a) co najmniej czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Senioralnej lub Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie;

b) dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. Tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności i poufności danych, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się od analizy i oceny ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowie Komisji, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Członek Komisji może zostać odwołany przez Ministra na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 4.

1. W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych dotyczących konkursu, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego, zwane dalej „ekspertami".

2. Eksperci, biorący udział w ocenie ofert, sporządzają wstępną ocenę złożonych ofert przez wypełnienie kart oceny merytorycznej.

3. Nabór ekspertów oraz zawieranie z nimi umów cywilnoprawnych są realizowane przez Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie w odrębnym trybie. Wymienione umowy zawierają odpowiednie oświadczenia o bezstronności i poufności oraz klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje sekretarz albo upoważniony przez przewodniczącego inny członek Komisji.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz eksperci nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, za wyjątkiem czynności określonych w ust. 3.

2. Członkom Komisji oraz ekspertom z tytułu udziału w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Eksperci za dokonanie czynności, o których mowa w § 4 ust. 2, otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, finansowane ze środków technicznych Programu.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie.

§ 9.

Komisja działa nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Załącznik 1. [Regulamin Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach edycji 2023 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025]

Załączniki
do zarządzenia nr 4
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 24 stycznia 2023 r. (poz. 4)

Załącznik nr 1

Regulamin
Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach edycji 2023 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021
-2025

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem", opinię dotyczącą złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.

§ 2.

1. Ocena i analiza złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

2. Pracownicy Departamentu Polityki Senioralnej lub Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wypełniają karty oceny formalnej.

3. Eksperci, o których mowa w § 4 zarządzenia, wypełniają karty oceny merytorycznej.

4. Każda oferta oceniana jest przez co najmniej dwóch ekspertów.

5. Komisja na podstawie ocen ekspertów sporządza opinię, o której mowa w § 1.

6. Jeżeli w ocenie oferty wystąpi wyraźna różnica w punktacji (różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wyniesie min. 30 punktów) i wyższa ocena wyniesie co najmniej 85 punktów, oferta kierowana jest do oceny przez trzeciego eksperta, który wypełnia kartę oceny, dysponując podwójną pulą punktową (210 punktów). Trzecim ekspertem dokonującym oceny może być każdy członek Komisji. Komisja po zapoznaniu się z ocenami trzeciego eksperta ustala ostateczną punktację (maksymalnie 210 punktów) i propozycję kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

7. Jeżeli więcej niż jednej ofercie przyznano tę samą liczbę punktów, a kwota środków nie jest wystarczająca do dofinansowania wszystkich ofert, Komisja ustala ostateczną punktację oraz propozycję kwot dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

8. Komisja uwzględnia dokonaną przez Ministra ocenę strategiczną ofert ze względu na realizację bieżących polityk publicznych, w ramach której Minister może rozdysponować 10% kwoty przeznaczonej na dotacje w danym roku.

9. Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania jest przedstawiona odrębnie dla każdego z priorytetów określonych w Programie i zawiera następujące informacje:

1) numer oferty;

2) nazwę organizacji;

3) nazwę zadania publicznego;

4) numer priorytetu Programu;

5) siedzibę organizacji (miejscowość) oraz województwo;

6) numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji;

7) kwotę dotacji proponowaną do dofinansowania przez Ministra;

8) sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekspertów;

9) wskazanie jednego z następujących kryteriów dokonanej oceny strategicznej ze względu na realizację bieżących polityk publicznych:

a) oferta zakłada realizację ważnego interesu publicznego dla osób starszych,

b) oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych dla osób starszych,

c) oferta charakteryzuje się dużą efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu,

d) oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów Programu,

e) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej dla osób starszych,

f) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w otwartym konkursie ofert,

g) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, mający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub społeczeństwo.

10. Listy ofert przeznaczonych do dofinansowania są dostosowywane do kwoty alokacji środków w poszczególnych priorytetach na 2023 r.

§ 3.

1. Posiedzenie Komisji może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub jej sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego do wykonywania jego obowiązków na posiedzeniu.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

§ 4.

Eksperci biorący udział w ocenie ofert są obowiązani do podpisania deklaracji o bezstronności dołączanej do umowy zawieranej z ekspertem.


Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE
Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIE


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-30
  • Data wejścia w życie: 2023-01-31
  • Data obowiązywania: 2023-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe