REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 5 lipca 2023 r.

w sprawie powołania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia świadczenia wspierającego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu monitorowania procesu wdrożenia świadczenia wspierającego określonego w ustawie o świadczeniu wspierającym, zwanej dalej „ustawą", w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem", powołuje się Zespół do spraw monitorowania wdrożenia świadczenia wspierającego, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy monitorowanie:

1) przepływu informacji o rozwiązaniach wynikających z ustawy, w tym w szczególności ich przekazywanie do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także do jednostek samorządu terytorialnego oraz środków masowego przekazu;

2) opracowania i wdrożenia niezbędnych zmian w systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności dotyczących:

a) procedur i kreatorów wniosków elektronicznych o świadczenie wspierające,

b) mechanizmów elektronicznej wymiany danych służącej realizacji zadań wynikających z ustawy;

3) opracowania nowych wzorów wniosków o świadczenia opiekuńcze;

4) procesu przyznawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wspierającego,

5) procesu przyznawania przez gminy świadczeń opiekuńczych na zasadach wynikających z ustawy;

6) zabezpieczenia środków finansowych na realizację ustawy;

7) współpracy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa, zwanego dalej „BON", z wojewodami w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań wynikających z ustawy, w tym aktualizowania zapotrzebowania na środki finansowe i podziału środków dla wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na wprowadzenie koniecznych zmian organizacyjnych, w szczególności dotyczących:

a) zatrudnienia specjalistów,

b) zabezpieczenia lokali i pomieszczeń do orzekania,

c) zapewnienia obsługi administracyjnej,

d) zakupu sprzętu i samochodów służących dojazdowi do osób niepełnosprawnych;

8) procesu przygotowania wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem;

9) procesu opracowywania narzędzia oceny poziomu potrzeby wsparcia;

10) procesu opracowania projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia;

11) przygotowania i wdrożenia systemu nadzoru i kontroli nowego systemu ustalania poziomu potrzeby wsparcia;

12) procesu szkolenia specjalistów (fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych, pracowników socjalnych, przewodniczących i sekretarzy) w zakresie zasad i trybu ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz stosowania nowych narzędzi oceny poziomu potrzeby wsparcia;

13) wydawania przez Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych specjalistom do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia zaświadczeń uprawniających do ustalania poziomu potrzeby wsparcia;

14) przebiegu procesu rekrutacji i zatrudnienia nowych pracowników BON w Wydziale do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności w związku z wdrażaniem przepisów ustawy;

15) przygotowania i wdrożenia rozwiązań informatycznych związanych z procesem wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia;

16) zasad i źródeł finansowania wdrożenia ustawy, w tym działań związanych z zabezpieczeniem i przekazaniem środków finansowych do podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Olgierd Podgórski - Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa, zwanego dalej „DSR";

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Krzysztof Kosiński - Dyrektor BON;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel DSR wskazany przez Dyrektora DSR,

b) przedstawiciel BON wskazany przez Dyrektora BON,

c) Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa,

d) Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa,

e) Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa,

f) przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazany przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) Sekretarz - pracownik DSR wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu.

2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.

3. W pracach Zespołu może brać udział Dyrektor Generalny Ministerstwa.

4. W przypadku nieobecności członka Zespołu, w pracach Zespołu zastępuje go wskazany przez niego inny pracownik tej samej komórki organizacyjnej Ministerstwa.

5. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu.

3. Prace Zespołu odbywają się w trybie stacjonarnym lub zdalnym, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

4. Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący Zespołu.

§ 5.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) występowanie do komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych podmiotów o udostępnienie informacji, dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do prac Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu w sprawach dotyczących jego działalności;

5) przedkładanie Kierownictwu Ministerstwa informacji na temat stanu wdrożenia świadczenia wspierającego.

2. Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy Sekretarza Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu.

2. Protokół zawiera:

1) datę i miejsce posiedzenia;

2) porządek posiedzenia;

3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;

4) informacje na temat przebiegu posiedzenia;

5) informacje na temat ustaleń podjętych przez Zespół.

3. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

4. Odpis protokołu przekazuje się do:

1) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

2) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

3) Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 7.

Do obowiązków Sekretarza należy:

1) organizacja posiedzeń Zespołu;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;

3) przechowywanie dokumentacji z prac Zespołu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia DSR.

§ 9.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwoływane jest przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-07
  • Data wejścia w życie: 2023-07-08
  • Data obowiązywania: 2023-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA