REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 100

DECYZJA NR 265
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 65) ustala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji nr 166 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG. poz. 58 oraz z 2023 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) Symbol klasyfikacyjny 06 otrzymuje brzmienie:

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna
w komórce

Uwagi

Na wypadek zagrożenia

macierzystej/ merytorycznej
w systemie EZD

innej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

06

 

 

 

Wydawnictwa

 

 

 

 

 

2) uchyla się Symbole klasyfikacyjne od 068 do 0686;

3) po Symbolu klasyfikacyjnym 453 dodaje się Symbole klasyfikacyjne rozpoczynające się od cyfry 5 w brzmieniu:

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna
w komórce

Uwagi

Na wypadek zagrożenia

macierzystej/ merytorycznej
w systemie EZD

innej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, DYDAKTYCZNA

 

 

 

 

 

50

 

 

 

Prace badawcze

 

 

 

 

 

 

500

 

 

Kierunki rozwoju działalności badawczej

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

Wytyczne, regulaminy, pisma, opinie

A

Bc

 

E

 

 

 

5001

 

Plany i sprawozdania z ich realizacji

A

Bc

Roczne, wieloletnie

E

 

 

 

5002

 

Korespondencja - informacje bieżące

B5

Bc

 

P

 

 

501

 

 

Prace badawcze - działalność statutowa

A

Bc

 

E

 

 

502

 

 

Prace badawcze - zlecone

A

Bc

Wnioski, umowy, opinie, recenzje, ekspertyzy, itp.

E

 

 

503

 

 

Projekty badawcze krajowe

A

Bc

 

P

 

 

504

 

 

Projekty badawcze międzynarodowe

 

 

 

 

 

 

 

5040

 

Projekty z UE

BE10

Bc

 

E

 

 

 

5041

 

Projekty inne

BE10

Bc

 

E

 

 

505

 

 

Działalność wspomagająca badania

BE10

Bc

 

E

 

 

506

 

 

POL-on

A

Bc

Dokumentacja, wytyczne, raporty sprawozdawcze

E

 

 

507

 

 

Własność intelektualna WSSG

 

 

 

 

 

 

 

5070

 

Prawa autorskie

A

Bc

 

E

 

 

 

5071

 

Patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe

A

Bc

 

E

 

51

 

 

 

Działalność dydaktyczna WSSG

 

 

 

 

 

 

510

 

 

Ogólne założenia polityki dydaktyczno-wychowawczej

 

 

 

 

 

 

 

5100

 

Zakwaterowanie studentów/kadry dydaktycznej

B3

Bc

 

P

 

 

 

5101

 

Pomoc materialna dla studentów

B5

Bc

m. in. stypendia

P

 

 

 

5102

 

Biuro Karier

B5

Bc

w tym wolontariat

P

 

 

 

5103

 

Nagrody, wyróżnienia dla studentów i słuchaczy

B2

Bc

 

P

 

 

 

5104

 

Sprawy kulturalno-oświatowe i sportowe

B2

Bc

 

P

 

 

 

5105

 

Praktyki studenckie

B5

Bc

 

P

 

 

511

 

 

Programy kształcenia

A

Bc

Programy kształcenia (w tym studiów podyplomowych), karty zajęć (sylabusy), sprawozdania

E

 

 

512

 

 

Realizacja programów kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

5120

 

Plany zajęć

 

 

Dotyczą również słuchaczy szkoleń kwalifikowanych i przedsięwzięć w ramach centralnego doskonalenia zawodowego realizowanych w WSSG

 

 

 

 

 

51200

Zajęć dydaktycznych

BE10

Bc

 

P

 

 

 

 

51201

Zajęć dodatkowych

B5

Bc

 

P

 

 

 

 

51202

Harmonogramy

B5

Bc

 

P

 

 

 

5121

 

Ustalanie i rozliczanie pensum

BE10

Bc

 

E

 

 

 

5122

 

Proces dydaktyczny

B5

Bc

m.in. harmonogramy roku akademickiego, rozdzielniki, sesje egzaminacyjne i poprawkowe, harmonogramy egzaminów dyplomowych

P

 

 

 

5123

 

Prace dyplomowe

B50

Bc

 

E

 

 

 

5124

 

Koordynacja realizacji procesu dydaktycznego

B2

Bc

 

P

 

 

513

 

 

Rekrutacja

 

 

Studentów

 

 

 

 

5130

 

Komisja rekrutacyjna

A

Bc

Powołania, skład, listy obecności, protokoły, decyzje, sprawozdania

E

 

 

 

5131

 

Dokumentacja kandydatów

Bc

Bc

Dokumentacja kandydatów nieprzyjętych na studia; dokumentacja kandydatów przyjętych - odkłada się do akt studenckich

P

 

 

 

5132

 

Zbiorcze listy rekrutacyjne

B5

Bc

 

P

 

 

 

5133

 

Odwołania w sprawach przyjęć na studia

B5

Bc

 

P

 

 

514

 

 

Dokumentacja przebiegu studiów

 

 

 

 

 

 

 

5140

 

Postępowanie o nadanie stopnia naukowego

A

Bc

 

E

 

 

 

5141

 

Ewidencja

 

 

 

 

 

 

 

 

51410

Doktorantów

BE50

Bc

 

E

 

 

 

 

51411

Studentów i absolwentów

BE50

Bc

 

E

 

 

 

5142

 

Arkusze ocen

B50

Bc

W tym m.in. protokoły zaliczenia zajęć, egzaminów

E

 

 

 

5143

 

Ewidencja realizacji zajęć

B10

Bc

np. listy uczestników, wykazy, wydruki itp.

P

 

 

 

5144

 

Zwolnienia z zajęć dydaktycznych i usprawiedliwienie nieobecności

B2

Bc

 

P

 

 

 

5145

 

Zaświadczenia, podania, wnioski studentów

B3

Bc

m.in. o studiowaniu, o okresie studiów

P

 

 

 

5146

 

Akta osobowe

 

 

 

 

 

 

 

 

51460

Doktorantów

BE50

Bc

 

E

 

 

 

 

51461

Studentów

BE50

Bc

m.in. dokumentacja wytworzona w procesie

E

 

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacji, karty okresowych osiągnięć studenta, umowa w sprawie warunków realizacji studiów, decyzje dot. przebiegu studiów, protokół z egzaminu dyplomowego egzemplarz dyplomu i inne dokumenty wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozkazy o ukończeniu studiów, nadaniu stopnia służbowego i tytułu zawodowego

 

 

 

 

5147

 

Urlopy

B5

Bc

dot. doktorantów, studentów i słuchaczy

 

 

 

 

5148

 

Listy obecności

B3

Bc

 

P

 

 

 

5149

 

Księgi

 

 

 

 

 

 

 

 

51490

Dyplomów doktorskich

B50

Bc

 

E

 

 

 

 

51491

Dyplomów ukończenia studiów

B50

Bc

 

E

 

 

515

 

 

Studia podyplomowe

 

 

 

 

 

 

 

5150

 

Organizacja studiów podyplomowych

BE10

Bc

 

E

 

 

 

5151

 

Rekrutacja słuchaczy studiów podyplomowych

B5

Bc

 

P

 

 

 

5152

 

Ewidencja słuchaczy studiów podyplomowych

B50

Bc

 

E

 

 

 

5153

 

Akta osobowe słuchaczy studiów podyplomowych

B50

Bc

Formularz zgłoszeniowy, umowa o odpłatności, kopia dyplomu ukończenia studiów, decyzja o przyjęciu, zaświadczenia indywidualne, protokół egzaminu końcowego, kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych itp.

E

 

 

 

5154

 

Księga świadectw słuchaczy studiów podyplomowych

B50

Bc

 

E

 

 

 

5155

 

Listy obecności

B5

Bc

 

P

 

52

 

 

 

Zapewnienie jakości kształcenia WSSG

 

 

 

 

 

 

520

 

 

Akredytacje

A

Bc

Plany działań projakościowych dla uczelni i dla wydziałów, priorytety działań projakościowych, raporty z działań projakościowych realizowanych na poziomie uczelni i poziomie komórek organizacyjnych; raporty z samooceny uczelni

E

 

 

521

 

 

Działania projakościowe w roku akademickim

B10

Bc

Raporty z działań projakościowych realizowanych na poziomie uczelni i poziomie komórek organizacyjnych.

E

 

53

 

 

 

Diagnozowanie i nadzór nad jakością kształcenia WSSG

 

 

 

 

 

 

530

 

 

Ewaluacja WSSG

A

Bc

Dokumentacja, harmonogram, raporty, wyniki i rekomendacje

E

 

 

531

 

 

Badanie dokumentów

B10

Bc

Opracowania własne dotyczące bieżącej analizy dokumentów dokonywanej w celu oceny wybranych zakresów działalności edukacyjnej WSSG

P

 

 

532

 

 

Hospitacje

 

 

Dokumentacja, w tym harmonogramy, arkusze hospitacji

 

 

 

 

5320

 

Zajęć dydaktycznych

B5

Bc

 

P

 

 

 

5321

 

Materiału opracowanego na potrzeby kształcenia na odległość

B5

Bc

 

P

 

 

 

5322

 

Praktyk studenckich

B5

Bc

 

P

 

 

533

 

 

Wizytacje

B5

Bc

Protokoły, sprawozdania

P

 

 

534

 

 

Badania wybranych zakresów działalności edukacyjnej uczelni

B5

Bc

Koncepcje badania, raporty z badań; dokumentacja z ewaluacji programów kształcenia prowadzonych w WSSG

P

 

 

535

 

 

Ocena nauczycieli akademickich, kadry dydaktycznej

B5

Bc

Dokumentacja, arkusze oceny, protokoły itp.

P

 

 

536

 

 

Organizacja form propagujących jakość kształcenia na uczelni

B5

Bc

Programy, dokumentacja, itp.

P

 

 

537

 

 

Organizacja form doskonalenia nauczycieli akademickich

B5

Bc

Programy, dokumentacja, itp.

P

 

 

538

 

 

Organizacja innych działań projakościowych

B5

Bc

 

P

 

 

539

 

 

Nadzór nad jakością kształcenia
w roku akademickim

BE10

Bc

Raporty, dokumentacja

P

 

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Komendant Główny Straży Granicznej
w z. gen. bryg. SG Jacek Bajger

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-30
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA