Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 52/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" (poz. 52 i z 2019 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 13;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego - Przewodniczący;

2) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Zastępca Przewodniczącego;

3) Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Użytkownik;

4) Naczelnik Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Dostawca do spraw infrastruktury kontrolno-pomiarowej;

5) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - Główny Dostawca do spraw logistyki i zamówień publicznych;

6) Dyrektor Biura Teleinformatyki - Główny Dostawca do spraw IT;

7) Zastępca Dyrektora Biura Finansowego nadzorujący bezpośrednio wydział właściwy do spraw funduszy rozwojowych - Nadzór Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków;

8) Naczelnik Wydziału Postępowań I Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - członek Komitetu.";

3) w § 3 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu;

2) wyznaczanie i mianowanie członków Komitetu, a także wyznaczanie i mianowanie Kierownika Projektu;

3) zatwierdzanie sprawozdań z prac Komitetu, a także raportu zamknięcia projektu;

4) zapewnianie finansowania dla projektu.

4) w § 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do obowiązków Głównego Dostawcy do spraw IT należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów podmiotów oraz osób projektujących, wytwarzających, wspomagających, zaopatrujących oraz wdrażających produkty projektu w zakresie określonym zadaniami Biura Teleinformatyki;

2) zapewnienie integralności kompletnego rozwiązania w zakresie określonym zadaniami Biura Teleinformatyki;

3) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów dostawców w zakresie określonym zadaniami Biura Teleinformatyki;

4) uczestniczenie w realizacji zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu w zakresie określonym zadaniami Biura Teleinformatyki;

5) sprawowanie nadzoru nad projektem z perspektywy dostawcy w zakresie określonym zadaniami Biura Teleinformatyki oraz delegowanie działań nadzoru.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Reprezentanci Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym we współpracy z Biurem Prawnym odpowiadają za zapewnienie zgodności projektu z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej.",

c) w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Biura Teleinformatyki - w zakresie określonym zadaniami Biura.";

5) w § 9 uchyla się ust. 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-03
  • Data obowiązywania: 2021-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe