Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Budowa, utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Sterujący projektem - "Budowa, utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0", zwany dalej "Komitetem", który odpowiada przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego za realizację projektu i posiada uprawnienia do zarządzania strategicznego projektem.

§ 2.

Do zadań Komitetu należy realizacja projektu, w szczególności:

1) podejmowanie strategicznych decyzji związanych z realizacją projektu, w szczególności w zakresie rozpoczęcia, zakończenia oraz wstrzymania realizacji projektu lub poszczególnych jego etapów;

2) zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji projektu;

3) wyznaczanie kierunków, celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu;

4) weryfikacja zgodności projektu oraz jego etapów z przyjętymi zakresami tolerancji oraz utrzymanie założonych ram dla: terminów, jakości, zakresu, korzyści, kosztów i ryzyk;

5) ocena i akceptacja zaproponowanych działań dla realizacji projektu, w szczególności zatwierdzanie poszczególnych etapów projektu i produktów projektu;

6) podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla projektu;

7) komunikacja z Kierownikiem Projektu oraz z interesariuszami reprezentującymi otoczenie zewnętrzne;

8) nadzór nad realizacją projektu, w tym monitorowanie i zarządzanie ryzykami związanymi z projektem i jego poszczególnymi etapami;

9) informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o postępie prac dotyczących realizowanego projektu, w szczególności o zakresie realizacji prac w stosunku do harmonogramu i stopniu realizacji budżetu.

§ 3.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej - Przewodniczący Komitetu;

2) Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego - Przedstawiciel Głównego Użytkownika;

3) Dyrektor Biura Prawnego - Przedstawiciel Głównego Użytkownika;

4) Dyrektor Biura Teleinformatyki - Przedstawiciel Głównego Dostawcy;

5) Dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej - Członek Komitetu;

6) Dyrektor Biura do spraw Transportu Międzynarodowego - Członek Komitetu;

7) Dyrektor Biura Finansowego - Członek Komitetu.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. W posiedzeniach Komitetu na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, z prawem wyrażania opinii, osoby niebędące członkami Komitetu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy realizacji projektu.

§ 5.

1. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności zapewnienie na poziomie strategicznym całościowego nadzoru i monitoringu nad projektem, a także zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu oraz przewodnictwo podczas jego prac.

2. Przewodniczący Komitetu podejmuje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach będących przedmiotem prac Komitetu i jest za nie odpowiedzialny.

3. Przewodniczący Komitetu posiada uprawnienie do wydawania wiążących poleceń pozostałym członkom Komitetu.

4. Powstałe spory merytoryczne rozstrzyga Przewodniczący Komitetu, z odnotowaniem w protokole posiedzenia propozycji rozwiązań alternatywnych.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu zastępuje go Przedstawiciel Głównego Użytkownika ze strony Biura Nadzoru Inspekcyjnego, który na ten czas przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego.

§ 6.

1. Główny Użytkownik jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszystkich interesów użytkowników, którzy będą wykorzystywać produkty projektu, poprzez dostarczenie oczekiwań, przedstawienie wymagań i określenie ich potrzeb. Do zadań Głównego Użytkownika należy:

1) monitorowanie spełniania wymagań wytworzonych produktów;

2) bieżący kontakt z osobami, które wykorzystują te produkty;

3) udostępnianie zasobów użytkownika.

2. Główny Dostawca jest odpowiedzialny za techniczną spójność projektu i dostarczenie projektowi wszystkich dostępnych zasobów dostawcy. Do zadań Głównego Dostawcy należy:

1) reprezentowanie interesów tych, którzy utrzymywać będą techniczne produkty projektu po jego zamknięciu;

2) doradztwo w zakresie wyboru metod zarządzania.

§ 7.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są zobowiązani do współpracy z Komitetem, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego i wyznaczenie pracowników do poszczególnych zespołów roboczych, w tym z możliwością wystąpienia do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego o wyznaczenie do współpracy przy realizacji projektu pracowników WITD.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Komitetu zapewnia Biuro Teleinformatyki.

2. Wyznaczony pracownik Biura Teleinformatyki przygotowuje posiedzenia Komitetu, w których uczestniczy bez prawa głosu. Do jego obowiązków należy w szczególności:

1) zawiadamianie osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 2, o terminach posiedzeń;

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu.

§ 9.

1. Kierownik Projektu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu na wniosek Przewodniczącego.

2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie projektem, w szczególności:

1) raportuje Komitetowi o postępach prac w projekcie i stanie ich zaawansowania;

2) przekazuje zidentyfikowane ryzyka, powiadamia Komitet o wszelkich odchyleniach od planu i rekomenduje podjęcie określonych działań;

3) zarządza wytwarzaniem wymaganych produktów oraz ponosi odpowiedzialność za całościowe postępy i wykorzystanie zasobów;

4) odpowiada na wszelkie zapytania członków Komitetu.

§ 10.

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który akceptują członkowie Komitetu biorący w nim udział, a podpisuje go Przewodniczący Komitetu i protokolant.

2. Podpisany protokół niezwłocznie doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

§ 11.

Komitet realizuje swoje zadania do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu projektu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-13
  • Data wejścia w życie: 2021-10-13
  • Data obowiązywania: 2021-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe