Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 13 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 i 1598) oraz art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 55/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. GITD poz. 55 oraz z 2021 r. poz. 2) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w przedmiocie projektów umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, w których wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych - wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej;

2) w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie ustawy Pzp, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych - wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku, gdy sporządzenie SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie jest wymagane;";

2) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) akceptuje pod względem formalnoprawnym radca prawny;",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) akceptuje pod względem formalnoprawnym radca prawny.",

c) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"4. Odpowiedzi na pytania Wykonawców prowadzące do zmiany treści dokumentów zamówienia lub zmiany dokumentów zamówienia, z wyłączeniem zmian dotyczących jedynie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminu związania ofertą lub terminu negocjacji:",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zatwierdza Kierownik Zamawiającego, z wyłączeniem zmiany w dokumentach zamówienia dotyczącej jedynie zmiany terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminu związania ofertą lub terminu negocjacji.",

d) w ust. 5:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Odpowiedzi na pytania Wykonawców nieprowadzące do zmiany treści dokumentów zamówienia, wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia nieprowadzące do ich zmiany, zmiany treści dokumentów zamówienia dotyczących jedynie zmiany terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminu związania ofertą lub terminu negocjacji oraz wezwania do złożenia lub uzupełnienia dokumentów złożonych przez Wykonawców, wezwania do wyjaśnienia treści dokumentów złożonych przez Wykonawców, zawiadomienia o poprawieniu omyłek oraz pozostałą korespondencję prowadzoną z Wykonawcami w trakcie trwania postępowania:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) akceptuje pod względem formalnoprawnym radca prawny, w zakresie w jakim pytania lub zmiany wpływają na treść istotnych lub projektowanych postanowień umowy.",

e) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) akceptuje pod względem formalnoprawnym radca prawny, w przypadku gdy ogłoszenie o wyniku zawiera informacje o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu Wykonawcy;",

f) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) akceptuje pod względem formalnoprawnym radca prawny;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-13
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe