Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 13/2022
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie organizacji, przyjmowania i załatwiania interpelacji, zapytań, interwencji, oświadczeń poselskich i senatorskich oraz dezyderatów komisji sejmowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) w związku z art. 20 ust. 3 i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339) oraz z § 13 ust. 1 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2022 r. poz. 5), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację przyjmowania i załatwiania w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego interwencji posłów i senatorów kierowanych bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz pism w sprawie interpelacji, zapytań, interwencji, oświadczeń poselskich i senatorskich, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz dezyderatów komisji sejmowych kierowanych bezpośrednio do członków Rady Ministrów, a także organizację przyjęcia posła i senatora w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego mandatu, w celu zapoznania się z informacjami i wyjaśnieniami dotyczącymi sprawy.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Głównym Inspektorze - rozumie się przez to Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

2) Zastępcy Głównego Inspektora - rozumie się przez to Zastępcę Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

3) GITD - rozumie się przez to Główny Inspektorat Transportu Drogowego;

4) GGI - rozumie się przez to Gabinet Głównego Inspektora;

5) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to właściwe merytorycznie biuro, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora lub delegaturę terenową;

6) interpelacjach i zapytaniach - rozumie się przez to interpelacje i zapytania poselskie, o których mowa w art. 115 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483 oraz z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946);

7) dezyderacie - rozumie się przez to dezyderat komisji sejmowej, o którym mowa w art. 159 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2021 r. poz. 483, 607, 888 i 1020 oraz z 2022 r. poz. 560);

8) oświadczeniu - rozumie się przez to oświadczenie senatorskie, o którym mowa w art. 49 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulaminu Senatu (M. P. z 2018 r. poz. 846, z późn. zm.1));

9) interwencji - rozumie się przez to interwencję poselską i senatorską, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339).

§ 3.

Główny Inspektor, Zastępca Głównego Inspektora lub wyznaczony przez Głównego Inspektora Dyrektor komórki organizacyjnej GITD, niezwłocznie przyjmują posłów i senatorów w siedzibie GITD, w celu udzielenia informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy wynikającej z wykonywania mandatu posła lub senatora.

§ 4.

Dyrektor GGI zapewnia należytą organizację przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania interwencji kierowanych bezpośrednio do GITD oraz pism w sprawach interpelacji, zapytań, interwencji, oświadczeń oraz dezyderatów kierowanych bezpośrednio do członków Rady Ministrów.

§ 5.

Interwencje oraz pisma w sprawie interpelacji, zapytania, interwencji, oświadczenia oraz dezyderatu podlegają rejestracji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i przekazywane są do GGI.

§ 6.

Komórki organizacyjne, do których bezpośrednio wpłynęła interwencja lub pismo w sprawie interpelacji, zapytania, interwencji, oświadczenia oraz dezyderatu, zobowiązane są do rejestracji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i niezwłocznego przekazania do GGI.

§ 7.

GGI prowadzi rejestr interwencji oraz pism w sprawie interpelacji, zapytań, interwencji, oświadczeń oraz dezyderatów wpływających do GITD.

§ 8.

GGI, niezwłocznie po otrzymaniu interwencji lub pisma w sprawie interpelacji, zapytania, interwencji, oświadczenia oraz dezyderatu, wszczyna procedurę udzielenia odpowiedzi.

§ 9.

GGI w ramach koordynacji pracy związanej z przyjmowaniem, obiegiem i udzieleniem odpowiedzi na interwencje oraz pisma w sprawach interpelacji, zapytania, interwencji, oświadczenia oraz dezyderatu:

1) nadaje kolejny numer sprawy w rejestrze;

2) kieruje interwencję lub pismo w sprawach interpelacji, zapytania, interwencji, oświadczenia lub dezyderatu do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu przygotowania wkładu merytorycznego, wyznaczając jednocześnie termin na udzielenie odpowiedzi;

3) monitoruje terminowość udzielenia odpowiedzi;

4) opracowuje projekty odpowiedzi dbając o spójność stanowiska sporządzanego na podstawie wkładów merytorycznych przekazanych przez komórki organizacyjne, w tym koordynuje zakres udziału komórek organizacyjnych w przygotowaniu odpowiedzi;

5) przesyła do posła lub senatora odpowiedź na interwencję lub do ministerstwa odpowiedź na pismo w sprawie interpelacji, dezyderatu, zapytania, interwencji lub oświadczenia, i odnotowuje w rejestrze sposób załatwienia;

6) obsługuje interwencje posłów i senatorów w siedzibie GITD, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, mające na celu zapoznanie się z informacjami i wyjaśnieniami dotyczącymi sprawy.

§ 10.

1. Komórka organizacyjna przekazuje w wyznaczonym terminie, podpisany przez dyrektora albo inną upoważnioną osobę, wkład merytoryczny zawierający stanowisko w sprawie interwencji lub pisma w sprawie interpelacji, dezyderatu, zapytania, interwencji lub oświadczenia.

2. Komórki organizacyjne udzielają niezbędnej pomocy GGI w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na interwencję lub pismo w sprawie interpelacji, dezyderatu, zapytania, interwencji lub oświadczenia, a także w przypadku obsługi interwencji posłów i senatorów w siedzibie GITD, mających na celu zapoznanie się z informacjami i wyjaśnieniami dotyczącymi sprawy.

§ 11.

1. Odpowiedź na interwencję posła lub senatora skierowaną bezpośrednio do GITD podpisuje Główny Inspektor lub Zastępca Głównego Inspektora.

2. Odpowiedzi na pozostałe pisma w sprawie interpelacji, dezyderatu, zapytania, interwencji lub oświadczenia, niezastrzeżone dla Głównego Inspektora i Zastępcy Głównego Inspektora, podpisuje Dyrektor GGI.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur


1) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w M. P. z 2020 r. poz. 306, 499, 500, 1129 oraz z 2022 r. poz. 65.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-06
  • Data wejścia w życie: 2022-07-06
  • Data obowiązywania: 2022-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe