Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 35

ZARZĄDZENIE NR 32
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 5) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale VIII w pkt 1 skreśla się wyrazy:

"Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, zwana dalej "Fundacją" / zakres uprawnień nadzorczych Ministra:

- nadawanie Statutu Fundacji,

- powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz członków Rady Fundacji,

- przyznawanie i rozliczanie dotacji podmiotowej,

- zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji,

- decyzje dotyczące przeznaczenia zysku netto Fundacji oraz pokrycia straty netto Fundacji,

- wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Ministra w zakresie wyrażania zgody oraz odmowy wyrażenia zgody na dokonanie przez Fundację czynności określonych w art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933),

- kontrola wykorzystania środków publicznych i realizacji celu statutowego Fundacji,

- prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami Ministra w zakresie likwidacji Fundacji.";

2) w rozdziale X załączniki nr 2-4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1- 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII

WALDEMAR BUDA


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MINISTROWI ROZWOJU I TECHNOLOGII]

Załączniki do zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 10 sierpnia 2022 r. (poz. 35)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MINISTROWI ROZWOJU I TECHNOLOGII4

Dział administracji rządowej gospodarka:

1. Polska Agencja Kosmiczna;

2. Urząd Dozoru Technicznego;

3. Wydział Ekonomiczno-Handlowy ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli;

4. Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki do spraw UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu;

5. Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu;

6. Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki wspierający Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.


4 Zgodnie z aktami prawnymi, na mocy których utworzono nw. jednostki.

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII]

Załącznik nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII5

1) Dział administracji rządowej gospodarka:

Polskie Centrum Akredytacji;

2) Dział administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:

1. Instytut Geodezji i Kartografii;

2. Instytut Techniki Budowlanej.


5 Zgodnie z aktami prawnymi, na mocy których utworzono nw. jednostki.

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE JEDNOSTEK (STATUS PRAWNY / FORMA ORGANIZACYJNA / FORMA FINANSOWANIA)]

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK (STATUS PRAWNY / FORMA ORGANIZACYJNA / FORMA FINANSOWANIA)

Lp.

Regon

Nazwa

Siedziba

Forma organizacyjna

Forma finansowana

1.

012276098

Główny Urząd Geodezji i Kartografii1

Warszawa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa / zgodnie z ustawą o finansach publicznych

2.

010849220

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego2

Warszawa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa / zgodnie z ustawą o finansach publicznych

3.

010415420

Główny Urząd Miar3

Warszawa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa / zgodnie z ustawą o finansach publicznych

4.

010828091

Urząd Zamówień Publicznych4

Warszawa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa / zgodnie z ustawą o finansach publicznych

5.

000332251

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej5

Warszawa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa / zgodnie z ustawą o finansach publicznych

6.

360992221

Polska Agencja Kosmiczna

Gdańsk

agencja wykonawcza (posiada osobowość prawną)

zgodnie z ustawą o PAK i ustawą o finansach publicznych

7.

017196300

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

państwowa osoba prawna (posiada osobowość prawną)

samofinansujący zgodnie z ustawą o dozorze technicznym

8.

017168960

Polskie Centrum Akredytacji

Warszawa

państwowa osoba prawna (posiada osobowość prawną)

samofinansujący zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

9.

000332305

Instytut Geodezji i Kartografii

Warszawa

instytut badawczy (posiada osobowość prawną)

samofinansujący

10.

000063650

Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa

instytut badawczy (posiada osobowość prawną)

samofinansujący

11.

380779546

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Warszawa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa

12.

Wydział Ekonomiczno-Handlowy ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Bruksela

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa

13.

Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki do spraw UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu

Wiedeń

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa

14.

Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu

Paryż

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa

15.

Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki wspierający Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie

Genewa

państwowa jednostka organizacyjna (brak osobowości prawnej)

jednostka budżetowa


1 Główny Urząd Geodezjii Kartografii zapewnia obsługę Głównego Geodety Kraju.

2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanegozapewnia obsługę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3 Główny Urząd Miar zapewnia obsługę Prezesa Głównego Urzędu Miar.

4 Urząd Zamówień Publicznych zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

5 Na czele Urzędu Patentowego RP stoi Prezes Urzędu Patentowego RP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-13
  • Data obowiązywania: 2022-08-13

Dzienniki Urzędowe