REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Rozwoju i Technologii kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Komunikacji;

3) Biuro Ministra;

4) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;

5) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

6) Departament Koordynacji Polityk Lokalnych.

§ 2.

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) kierowanie projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów;

4) wykonywanie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, lub składanie w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o nabyciu lub objęciu akcji i udziałów w spółkach wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 oraz z 2023 r. poz. 1859);

5) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia członków organów spółek, w tym członków zarządów i rad nadzorczych, pełnomocników wspólnika oraz likwidatorów, w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych, członków jednostek organizacyjnych oraz kierowników lub członków innych podmiotów podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych lub w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;

6) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

7) sprawowanie nadzoru organizacyjno-personalnego nad organami i jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

8) sprawowanie nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi oraz wykonywanie uprawnień Ministra dotyczących wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez nadzorowane instytuty badawcze;

9) przyznawanie odznaczeń resortowych.

3. Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działów administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

5. Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich i senackich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień;

4) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;

5) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

6. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 5, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i odpowiednio parafowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaaprobowane również przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.

8. Złożenie przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.

1. Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają Kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.

5. Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:

1) wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

2) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).

6. Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Gospodarki Cyfrowej;

2) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

3) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

4) Departament Prawny.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska reprezentuje Ministra w:

1) Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) Komitecie Społecznym Rady Ministrów;

3) Komitecie do spraw Pożytku Publicznego;

4) Stałym Komitecie Rady Ministrów.

4. Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskiego Centrum Akredytacji oraz biur informacji gospodarczej.

5. Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska podpisuje, w czasie nieobecności Ministra, w jego zastępstwie, akty wykonawcze do ustaw, akty wewnętrzne Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.

§ 5.

1. Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;

2) Departament Rozwoju Inwestycji.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak w imieniu Ministra:

1) realizuje zadania związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację ustawowych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;

2) wykonuje zadania i uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

§ 6.

1. Sekretarz Stanu Piotr Uściński nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;

2) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

3) Departament Lokalizacji Inwestycji;

4) Departament Mieszkalnictwa;

5) Departament Orzecznictwa;

6) Departament Planowania Przestrzennego.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Piotr Uściński reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Piotr Uściński reprezentuje Ministra w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

4. Sekretarz Stanu Piotr Uściński w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Głównego Geodety Kraju, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Instytutu Geodezji i Kartografii i Instytutu Techniki Budowlanej.

§ 7.

1. Podsekretarz Stanu Kamila Król nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Analiz Gospodarczych;

2) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

3) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej;

4) Departament Spraw Europejskich.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Kamila Król reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Kamila Król reprezentuje Ministra w:

1) Komitecie do Spraw Europejskich;

2) Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa;

3) Komitecie Koordynacyjnym do spraw Polityki Rozwoju;

4) Zespole do spraw Programowania Prac Rządu.

4. Podsekretarz Stanu Kamila Król w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego nadzorowanego przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

5. Podsekretarz Stanu Kamila Król w imieniu Ministra koordynuje udział Ministra w przygotowaniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

§ 8.

1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie spraw:

1) związanych z budżetem;

2) związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;

3) dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

4) dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

3. Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) opracowanie budżetu Ministerstwa w zakresie części budżetowych:

a) 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

b) 20 - Gospodarka;

2) realizację zadań dysponenta części budżetowych:

a) 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

b) 20 - Gospodarka.

4. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Kontroli i Audytu;

3) Biuro Administracyjne;

4) Biuro Bezpieczeństwa;

5) Biuro Dyrektora Generalnego;

6) Biuro Informatyki.

§ 9.

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 10.

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Olgi Ewy Semeniuk-Patkowskiej, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

3. W przypadkach nieobecności Sekretarzy Stanu i Podsekretarza Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Olgę Ewę Semeniuk-Patkowską w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak;

2) Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Piotr Uściński;

3) Sekretarza Stanu Piotra Uścińskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Kamila Król;

4) Podsekretarza Stanu Kamilę Król w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk-Patkowska.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 3, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

§ 11.

Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w zarządzeniu.

§ 12.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 31 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 33 i 43 oraz z 2023 r. poz. 2).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
MARLENA MALĄG


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2589).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01
  • Dokument traci ważność: 2024-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA