REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przeprowadza się przegląd materiałów zawierających informacje niejawne, zwanych dalej „materiałami niejawnymi”, przechowywanych w Kancelarii Tajnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zwanego dalej „Ministerstwem”, wytworzonych przez byłe Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiioraz Ministerstwo, w celu ustalenia czy spełniają przesłankiochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w Ministerstwie tworzy się Komisję, w skład której wchodzą:

1) przewodniczący - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) członkowie - pracownicy Biura Bezpieczeństwa:

a) kierownik Kancelarii Tajnej,

b) Natalia Onifaciuk - referendarz,

c) Konrad Janicki - główny specjalista,

d) Radosław Cybulski - dyrektor,

e) Jarosław Wróbel - naczelnik wydziału,

f) Wojciech Biela - główny specjalista;

3) pozostali członkowie - pracownicy merytoryczni komórek organizacyjnych Ministerstwa właściwych do ustalenia czy informacje zawarte w materiałach spełniają ustawowe przesłanki ochrony, wyznaczeni przez kierującego komórką organizacyjną spośród pracowników Ministerstwa na wniosek przewodniczącego Komisji.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji są upoważnione do dostępu do wytworzonych materiałów niejawnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w zarządzeniu oraz w zakresie posiadanych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych.

§ 3.

Komisja do dnia 30 sierpnia 2024 r. przeprowadza przegląd materiałów niejawnych o klauzuli „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”, przechowywanych w Kancelarii Tajnej Ministerstwa, w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.

§ 4.

Przewodniczący, w terminie do dnia 31 października 2024 r., sporządza protokół z przeglądu zawierający propozycję zmiany lub zniesienia klauzul tajności z materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej Ministerstwa i przedkłada go Ministrowi Rozwoju i Technologii, zwanemu dalej „Ministrem”, do zatwierdzenia.

§ 5.

Przewodniczący, po zatwierdzeniu przez Ministra protokołu, o którym mowa w § 4, niezwłocznie przekazuje go Kancelarii Tajnej Ministerstwa w celu podjęcia czynności, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 6.

Z dniem zatwierdzenia przez Ministra protokołu, o którym mowa w § 4:

1) znosi się Komisję,

2) traci moc zarządzenie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-17
  • Data wejścia w życie: 2024-01-18
  • Data obowiązywania: 2024-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA