REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 9

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 10 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 13), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 22).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych, który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 10 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 23 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 9)

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 467 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Zamówień Publicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.2)


1) Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 57), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275).

Załącznik do zarządzenia nr 10
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 22 grudnia 2020 r. (poz. 13)

STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

§ 1. 1. Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem”.

2. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawny;

2) Departament Kontroli Zamówień Publicznych;

3) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

4) Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych;

5) Biuro Odwołań;

6)1) Biuro Organizacji, Informatyki i Projektów;

7) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 4. Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.

§ 5. Prezes może tworzyć rady i zespoły o charakterze opiniodawczym lub doradczym, określając w szczególności cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 22), które weszło w życie z dniem 24 października 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-26
  • Data wejścia w życie: 2024-02-26
  • Data obowiązywania: 2024-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA