REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Deregulacji i Dialogu Gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Deregulacji i Dialogu Gospodarczego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju i Technologii, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Zespół zapewnia wsparcie Ministrowi przy realizacji spraw związanych z kształtowaniem oraz poprawą warunków podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej.

2. Do zadań Zespołu należy:

1) identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier;

2) wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej, wymagających zmian pozalegislacyjnych, w celu poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

3) zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności przez rozwijanie systemu ewaluacji prawa z tego zakresu;

4) proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu gospodarczego, w szczególności mających na celu poprawę regulacji, o których mowa w pkt 3.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Ministra do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego;

2) po jednym przedstawicielu:

a) Business Centre Club,

b) Federacji Przedsiębiorców Polskich,

c) Konfederacji Lewiatan,

d) Krajowej Rady Notarialnej,

e) Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

f) Krajowej Izby Gospodarczej,

g) Krajowej Izby Radców Prawnych,

h) Naczelnej Organizacji Technicznej,

i) Naczelnej Rady Adwokackiej,

j) Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,

k) Polskiej Rady Biznesu,

l) Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

m) Polskiego Towarzystwa Gospodarczego,

n) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

o) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

p) Związku Banków Polskich,

q) Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

r) Związku Rzemiosła Polskiego;

3) sekretarz Zespołu - dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii albo wyznaczony przez niego pracownik tego departamentu.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do efektywnego wykonywania zadań Zespołu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia odbywają się:

1) stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego Zespołu;

2) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

3. Decyzję o wyborze miejsca i formy posiedzenia każdorazowo podejmuje przewodniczący Zespołu na podstawie istniejących okoliczności oraz rodzaju spraw planowanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu:

a) z własnej inicjatywy - nie rzadziej niż raz na pół roku,

b) na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje sekretarz Zespołu oraz im przewodniczy.

§ 6.

1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć w ramach Zespołu:

1) grupy robocze, w skład których wchodzą osoby, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) podzespoły tematyczne, w skład których wchodzą osoby, o których mowa w § 3.

2. Przewodniczący Zespołu, tworząc grupę roboczą lub podzespół tematyczny, określa ich skład, zakres zadań i terminy ich wykonania.

§ 7.

Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk.

§ 8.

1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu. Protokół zawiera informację o ustaleniach podjętych przez Zespół.

2. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu, a w przypadku, o którym mowa w § 5 w ust. 2, sekretarz Zespołu.

§ 9.

Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 10.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

2. Koszty związane z obsługą Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20 - gospodarka, której dysponentem jest Minister.

§ 11.

Rozwiązuje się Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych powołany na mocy zarządzenia uchylanego w § 12.

§ 12.

Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 20).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-25
  • Data wejścia w życie: 2024-03-25
  • Data obowiązywania: 2024-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA