REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Instytutu Geodezji i Kartografii, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 9).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF PASZYK


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 739).

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 18.06.2024 r. (poz. 16)

STATUT
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Instytut Geodezji i Kartografii, zwany dalej „Instytutem”, jest instytutem badawczym utworzonym na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 58), działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534), zwanej dalej „ustawą”, oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

2) uchwały nr 291-55 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego;

3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1));

4) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Instytut może używać skróconej nazwy „IGiK” i nazwy anglojęzycznej „Institute of Geodesy and Cartography”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwany dalej „ministrem nadzorującym”.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Instytutu

§ 3.

1. Do podstawowej działalności Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie geodezji, geodynamiki, grawimetrii, geofizyki, metrologii geodezyjnej i grawimetrycznej, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i katastru oraz przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do ich wykorzystania w praktyce i ich wdrażanie;

2) prowadzenie systematycznej, rozległej i aktywnej współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi na świecie w celu wykorzystania aktualnej wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie działalności Instytutu;

3) udział w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych i zawodowych, a także uczestniczenie w międzynarodowych programach badawczych;

4) udział w międzynarodowych programach pozyskiwania danych do monitorowania procesów geodynamicznych w skali globalnej;

5) współpraca z Polską Akademią Nauk, uczelniami wyższymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju celem udziału w koordynowanym wykorzystywaniu naukowych i technologicznych osiągnięć polskiej i światowej myśli w zakresie działalności Instytutu.

2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie działalności Instytutu, w szczególności na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności mające na celu wspomaganie procesów decyzyjnych państwa poprzez:

a) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu geodezji i kartografii,

b) zapewnienie obsługi naukowej w zakresie działalności Instytutu programom rządowym dotyczącym strategii i rozwoju państwa,

c) monitorowanie zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz budownictwa,

d) inspirowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących powstawaniu i funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności w zakresie informacji przestrzennej,

e) uczestnictwo w rozwijaniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce i w Europie;

4) wspierać działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przy realizacji jej zadań, w szczególności poprzez:

a) wykonywanie prac wymagających użycia metod naukowych, nietypowych technologii lub unikalnego sprzętu i aparatury, w tym zwłaszcza obejmujących analizowanie, projektowanie, zakładanie i modernizację osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

b) opracowywanie i opiniowanie standardów dotyczących produktów, procesów i usług z zakresu geodezji i kartografii oraz informacji przestrzennej,

c) testowanie dostępnych w Polsce technologii oraz ich ocena w aspekcie obowiązujących standardów, a także opiniowanie funkcjonujących i tworzonych systemów informacji przestrzennej;

5) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;

6) prowadzić laboratoria badawcze i pomiarowe;

7) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;

8) wytwarzać, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

9) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

10) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 2 ust. 3 ustawy, a także prowadzić inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające w zakresie tematycznym zgodnym z kompetencjami Instytutu.

4. Instytut może prowadzić również działalność gospodarczą na potrzeby kraju lub eksportu. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1-3.

Rozdział 3

Tryb pracy organów Instytutu

§ 4.

Organami Instytutu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Naukowa.

§ 5.

1. Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie ustanowienia:

1) funkcji sekretarza naukowego Instytutu;

2) kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych Dyrektora w liczbie 3.

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań i czynności oraz określać zakres ich umocowania.

3. W przypadku ustanowienia funkcji sekretarza naukowego Instytutu, Dyrektor, po uzyskaniu opinii Rady Naukowej, powołuje na tę funkcję osobę spełniającą wymagania określone w art. 27 ust. 5 ustawy.

4. W przypadku ustanowienia kolegium lub innego organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora, Dyrektor ustala ich zakres działania, skład, nazwę oraz tryb pracy.

§ 6.

1. W skład Rady Naukowej wchodzi 14 osób spełniających warunki określone w ustawie.

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 7 osób, w tym:

a) 4 osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej,

b) 2 osoby posiadające stopień naukowy doktora,

c) 1 osoba posiadająca tytuł magistra;

2) 7 osób niebędących pracownikami Instytutu, powoływanych przez ministra nadzorującego.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej, Rada Naukowa działa w ograniczonym składzie do czasu jej uzupełnienia.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowej zwołuje Dyrektor.

4. Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniach Rady Naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.

§ 7.

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk określa ustawa, zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązujący w Instytucie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy prawa pracy.

2. Zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku profesora, profesora Instytutu, adiunkta i asystenta, jest poprzedzone konkursem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustawy.

3. Konkurs ogłasza Dyrektor w drodze zarządzenia.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Ogłoszenie może zostać zamieszczone także w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.

5. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin i miejsce składania dokumentów.

6. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dyrektor powołuje komisję konkursową liczącą trzech członków i wyznacza jej przewodniczącego.

8. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, komisja konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

9. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa wyłania kandydata.

10. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu i niewyłonienia kandydata, Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

11. Wyniki konkursu ogłasza się na stronie internetowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna w Instytucie w składzie trzech członków.

2. W celu przeprowadzenia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej w Instytucie, Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z trzech członków wybranych spośród pracowników jednostek obsługi nauki i jednostek funkcjonalno-usługowych Instytutu oraz wskazuje jej przewodniczącego.

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż przez rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej.

5. Kandydatów zgłaszają pracownicy naukowi i badawczo-techniczni do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów.

6. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej w Instytucie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.

7. W skład komisji dyscyplinarnej w Instytucie wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym.

8. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi.

9. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

10. Komisja dyscyplinarna w Instytucie na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego komisji dyscyplinarnej.

11. W przypadku rezygnacji członka komisji dyscyplinarnej w Instytucie, śmierci, choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z Instytutem, w jego miejsce do końca trwającej kadencji wstępuje kandydat, który uzyskał w wyniku przeprowadzonych wyborów kolejną największą liczbę głosów.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Instytutu

§ 9.

1. Gospodarowanie mieniem Instytutu odbywa się na zasadach i w sposób określony w ustawie.

2. Instytut sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619).

3. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje minister nadzorujący.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Statut został uchwalony przez Radę Naukową w dniu 21 maja 2024 r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra nadzorującego.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-19
  • Data obowiązywania: 2024-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA