REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 9/24
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Gabinetowi Szefa nadaje się regulamin organizacyjny, określający:

1) jego strukturę organizacyjną;

2) organizację kierowania i funkcje;

3) zadania komórek organizacyjnych.

§ 2.

1. W skład Gabinetu Szefa wchodzą:

1) Wydział Komunikacji Społecznej;

2) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

3) Referat Prezydialny.

2. W Gabinecie Szefa wyodrębnia się zespół samodzielnych stanowisk.

§ 3.

1. Gabinetem Szefa kieruje dyrektor Gabinetu Szefa, zwany dalej „dyrektorem”, przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym zarządzeniu, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz zadań zleconych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”, a także nadzoruje wykonanie zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.

3. Dyrektor może wydawać pisemne decyzje i wytyczne, w tym dla innych jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, w sprawach należących do właściwości Gabinetu Szefa, a także tworzyć zespoły zadaniowe do realizacji określonych projektów.

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez dyrektora.

§ 4.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową i terminową realizację ich zadań.

2. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje osoba wskazana przez dyrektora.

§ 5.

1. Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy:

1) projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej Szefa CBA oraz ich realizacja;

2) monitorowanie i analiza informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu oraz sporządzanie codziennego przeglądu mediów;

3) nadzór nad treściami umieszczanymi na stronie internetowej CBA oraz na kontach CBA prowadzonych w mediach społecznościowych;

4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz rzecznikami prasowymi instytucji zewnętrznych w zakresie publikacji komunikatów prasowych;

5) prowadzenie oraz nadzorowanie działalności wydawniczej CBA w obszarze przeciwdziałania korupcji.

2. Do zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej należy koordynowanie i realizowanie prowadzonej przez CBA współpracy międzynarodowej, w szczególności:

1) koordynowanie współpracy jednostek organizacyjnych CBA z partnerami zagranicznymi na poziomie pozaoperacyjnym;

2) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy CBA z oficerami łącznikowymi;

3) organizowanie kontaktów międzynarodowych kierownictwa CBA, w tym planowanie i koordynowanie wizyt zagranicznych;

4) organizowanie i koordynowanie wizyt delegacji zagranicznych w CBA oraz zagranicznych wizyt przedstawicieli CBA;

5) koordynowanie udziału przedstawicieli CBA w szkoleniach międzynarodowych;

6) nadzór nad oddelegowanymi poza granice kraju przedstawicielami CBA;

7) inicjowanie i koordynowanie udziału CBA w szkoleniach i projektach międzynarodowych;

8) współorganizowanie konferencji, seminariów i warsztatów w obszarze współpracy międzynarodowej;

9) opracowywanie sprawozdań, opinii i ocen efektów zaangażowania CBA na forum międzynarodowym.

3. Do zadań Referatu Prezydialnego należy:

1) realizowanie zadań z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej na rzecz Gabinetu Szefa, w tym zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej oraz recepcyjnej Szefa CBA i jego zastępców oraz dyrektora;

2) organizowanie oraz koordynowanie obsługi spotkań, narad, konferencji oraz innych uroczystości z udziałem Szefa CBA, jego zastępców oraz dyrektora;

3) koordynowanie krajowych wizyt Szefa CBA, jego zastępców oraz dyrektora;

4) zapewnienie obsługi kadrowej funkcjonariuszy i pracowników Gabinetu Szefa, w tym prowadzenie ewidencji spraw osobowych, aktualizowanie danych w systemie NIWA w zakresie absencji funkcjonariuszy i pracowników Gabinetu Szefa;

5) wydawanie kluczy i dokumentów do pojazdów służbowych oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania;

6) wykonywanie zadań w zakresie uprawnień merytorycznego administratora systemu HERMES;

7) koordynowanie udziału funkcjonariuszy i pracowników Gabinetu Szefa w szkoleniach.

§ 6.

Funkcjonariusze i pracownicy zespołu samodzielnych stanowisk realizują zadania w zakresie:

1) obsługi prawnej jednostki;

2) realizacji obowiązków w zakresie udostępniania informacji publicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);

3) wspierania komórek organizacyjnych Gabinetu Szefa w realizacji ich zadań;

4) innych zadań wyznaczonych przez dyrektora.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr N/1/23 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA edycja wyodrębniona poz. 1).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2024 r.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-26
  • Data obowiązywania: 2024-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA